Видове авторски системи - част 2

- Секция Мултимедия

        2. Авторски системи, работещи на основата на блок-схеми

       Те работят на принципа на визуалното програмиране, организация и представяне на мултимедията. Първоначално се изгражда структура (блок-схема) на последователността от
събития, задачи и преходи като се комбинират съответни базови пиктограми. Тези пиктограми
представляват менюта, графични изображения, звукови елементи и изчисления. Блок-схемата
графично представя логиката на работа на приложението. След създаване на структурата може
да се добави съдържание - текст, графични изображения, анимация, звук и видеофилми. След
това се извършва редактиране на логическата структура като се реорганизират пиктограмите и
се доуточняват техните свойства.

       2.1. Авторска система Macromedia Authorware 7
 
       За създаване на ММП Macromedia Authorware използва метафора на блок- схема, отразяваща структурата на приложението (Фиг.4). Блок-диаграмата се изгражда от мрежа от пиктограми. Чрез разполагане на пиктограмите в блок-схема може бързо да се зададе последователността от събития и действия, включващи също условни преходи и интерактивност. Този метод на организация на ММП дава възможност на автора бързо да извършва тестване на отделни участъци и на приложението като цяло. При необходимост последователността на сцените може бързо да бъде променена, да бъдат добавяни опции или да се извърши преструктуриране чрез просто преместване на пиктограми.
 
         Фиг.4. Работно пространство на авторската система Macromedia Authorware
 
       Авторската система включва над 200 системни променливи и функции за работа с екрана, обработка на данни и управление. Тя притежава пълен набор от инструментални средства за включване и редактиране на елементи на мултимедията (графични изображения, звук, анимация и видео), създадени с други програмни средства. Поддържа MP3 поточно аудио и синхронизация на медийни елементи. Програмата разполага с библиотека (Media Library), в която се съхраняват графични изображения, звук, анимация и видео, отделно от мултимедийното приложение. По този начин едни и същи медийни елементи се пазят еднократно, което води до заемане на по-малко дисково пространство и по-лесно обновяване. При обработване на текст може да се използва вграден Rich Text редактор и да се прилагат различни шрифтове, размери, одравнявания и цветове. Със средствата на Authorware могат да се рисуват графични обекти (многоъгълници, овали, правоъгълници и др.) и да бъдат запълнени с различни текстури. Могат да бъдат импортирани файлове с формат JPEG, GIF, TIFF, EPS, WMF и BMP и др.
 
       Графичните изображения могат да се извеждат на екрана с различни ефекти. Authorware притежава собствен редактор на звук, който поддържа форматите MP3, AIFF, SND, PCM, WAV и MIDI. С помощта на вграден редактор за координатна анимация може да се задава порядъкът, движението и наслагването на различни обекти. Програмата поддържа и векторни графики и
анимации на Flash, което дава възможност за тяхното безпроблемно използване в ММП. Притежава възможност за импортиране на Microsoft PowerPoint презентации. Поддържа се използване на цифрово видео във формати QuickTime и AVI, както и вмъкване на приложения, разработени с авторската система Macromedia Director. Видеоматериалите могат да бъдат възпроизвеждани в режим на неподвижно или подвижно изображение, като може да се променя размерът на прозореца и да се изменя скоростта на възпроизвеждане.

       Авторската система може да бъде използвана и като среда за разработване на обучаващи ММП. За целта може да бъде използвана библиотека от готови тестови елементи (Knowledge Objects), които лесно могат да бъдат вмъквани в блок-схемата на приложението.
 
       Програмата поддържа работа с множество бази от данни посредством ODBC драйвери.
ММП, разработени с нейна помощ могат лесно да бъдат разпространявани в различни среди –
Internet, Intranet или CD-ROM.
 
       2.2. Авторска система Quest 7.0

       Авторската система Quest 7.0 (Фиг.5) е обектноориентирана мултимедийна авторска система, която използва метафора на блок-схема, подобно на Macromedia Authorware. Quest е специализирана за създаване на CBT (Computer Based Training) програми. В тази система, кадрите (екраните) са представени във вид на пощенски марки, които са свързани със стрелки
за преходи между тях. Екраните съдържат обекти, на които могат да бъдат променяни свойствата по време на разработката и работата с програмата. След задаване име на обект, за него могат да бъдат избрани действия и условия, да бъдат изисквани данни, както и да се предостави възможност на потребителя да работи с него.
 
       Авторската система Quest има две нива на работа: ниво за разработка (Design) и ниво за
преглед (Frame). В нивото за разработка се създава общият план на структурата и се задават
връзките между екраните. Блоковата диаграма първоначално се състои от серия празни кадри,
които се разработват с помощта на мощни инструментални средства. След създаването на страниците, авторската система представя в умален вид извън блоковата диаграма съдържанието на всяка страница. На ниво Frames авторът има възможност да дефинира "Smart Spots" - горещи области от екрана, които да реагират на действие на потребителя с мишката. Тези горещи области могат да бъдат с произволен размер, да не са съседни и да имат общи атрибути.
 
       Ниво Frames служи за създаване на индивидуални кадри и последователности.
       Функцията QuickFrame дава възможност да бъдат създавани специални групи екрани. С помощта на функциите от библиотеката FastTracks могат да бъдат използвани по-рано подготвени: екран, системно меню, шаблони, граници, бутони, диалогови прозорци и взаимодействия - дори цели серии от свързани екрани, което позволява бързо създаване на
приложения. Тази библиотека с функции позволява често използваните обекти и изображения да бъдат групирани за по-лесно използване. Програмата осигурява многозадачно изпълнение на няколко медийни елемента - звук, видео и анимация или едновременно изпълнение на няколко анимации.
 

                 Фиг.5. Работно пространство на авторската система Quest
 
       Тъй като Quest е насочена към създаване на ММП за използване в областта на обучението, то интерактивните функции съдържат анализ на въвежданата от потребителя информация, анализ на неточни отговори, обратна връзка за специални отговори и изпълнение на преходи в зависимост от въведената информация. Авторската система притежава мощен език за програмиране, наречен Quest C. С негова помощ могат да бъдат осъществявани връзки с програми на C и с DLL библиотеки на Windows. Програмирането се извършва с помощта на вграден редактор за програмиране. Вградения дебъгер дава възможност за анализ и коригиране на грешките в програмния код.
 
       Важен елемент на авторската система е поддържането на ActiveX. Това дава възможност за включване в програмата на инструменти от други производители. С помощта на Quest могат да бъдат създавани Internet базирани обучаващи ММП, както и ММП, разпространявани чрез Intranet или CD-ROM. При използване на CDROM носител, крайният резултат от работата на
авторската система е създаването на изпълним файл. С цел намаляване на риска от грешки програмата извършва проверка на съдържанието. В ММП могат да се вграждат шрифтове, което осигурява вярно възпроизвеждане на текстовата информация от приложението на потребителските компютри.
 
       3. Авторски системи, работещи на основата на времева скала
 
       Авторските системи на основата на времева скала са едни от най- разпространените в областта на мултимедията. Всяка система използва свой метод и потребителски интерфейс за управление на събитието във времето. Много от тях използват визуална скала за отчитане на времето и подреждане на мултимедийните елементи с точност до секунда. При други системи
се организира последователност от кадри, като на всеки от тях се задава време, през което да се визуализира на екрана.

       3.1. Авторска система Macromedia Director MX

       Macromedia Directort MX (Фиг.6а) е широко разпространена мултимедийна авторска система. В ММП, разработвано с тази система може да бъде включен текст, графични изображения, анимации, цифрово видео, звук и тримерни изображения. Авторската система се състои от две основни части: Overview и Studio.

 
       Overview използва пиктограми и е предназначена за създаване на не сложни мултимедийни приложения от линеен тип. С помощта на пиктограмите могат да бъдат импортирани и организирани текст, графични изображения, звукови файлове и анимация. Чрез функцията Auto Animate могат да бъдат създадени бързо анимирани текстове и двумерни диаграми.
 
 
                                 а)                                                                    б)
                                    Фиг.6. Macromedia Director MX

                             а) основен работен екран; б) програма Cast
       За разработване на сериозни ММП е необходимо да се използва Studio. Тя позволява да се обединяват и подреждат елементите на мултимедията като се използват модулите Cast и Score.

       Модул Cast. Тя представлява мултимедийна база данни (Фиг.6б), която съдържа неподвижни изображения, звукови файлове, текстове, палитри, програмен код, видео (във формат QuickTime) и други файлове на авторската система Director. Могат да бъдат импортирани различни типове данни или да се използват елементи, създадени с редакторите на Director.
 
       Редакторът за създаване на графични цветни изображения дава възможност за създаване на побитови изображения, градиенти, анимационни трансформации. Други редактори на Cast се
използват за редактиране и създаване на QuickDraw графики, текстове, QuickTime видеоклипове, цветови палитри.
 
       Модул Score. След създаване и импортиране на мултимедийните елементи с модула Cast, тези елементи се обединяват в ММП с помощта на модула Score. Score се състои от кадри (Фиг.7), които съдържат Cast-елементи, параметри за скорост на възпроизвеждане (tempo), палитри, звук и време, които могат да се предават по 24 канала. Всеки кадър се възпроизвежда
на екрана със скорост, определена от параметъра tempo. Програмата Score дава възможност за вмъкване на различни визуални ефекти и преходи, настройване на цветовете и управляване скоростта на възпроизвеждане. Кадрите се разполагат по хоризонталната ос, а каналите – по вертикалната.


                                      Фиг.7. Модул Score
 
       За създаване на анимация се използва последователната промяна на кадрите на екрана, като на всеки нов кадър графичните елементи са с променени местоположения.

       Език за програмиране Lingo. Авторската система притежава мощен скриптов език за програмиране Lingo. За целите на програмирането Director притежава вградени редактор и дебъгер. Може да бъде написан програмен код за всеки един мултимедиен елемент. Lingo има няколко стотици команди за взаимодействие с потребителя, за интегриране на тримерни анимации, поточен звук във формат RealAudio, поточно видео във формат RealVideo и Flash MX.
 
       Поддържане на QuickTime. Авторската система Director поддържа QuickTime. Могат да бъдат импортирани видеоклипове във формат QuickTime директно в програмата Cast и след това по всяко време да бъдат възпроизвеждани като част от мултимедийното приложение. Lingo притежава специални процедури и функции, които обезпечават интерактивното управление на QuickTime видеоклипове - например разположение на екрана, скорост на възпроизвеждане и сила на звука. С помощта на Director могат да бъдат създавани анимации, които също да бъдат записани във формат QuickTime.
 
       Възпроизвеждане и разпространение. Director MX дава възможност за създаване както
на CD-ROM/DVD, така и Internet базирани ММП. За създаване и разпространяване на ММП
като поточна медия в Internet се използва технологията Macromedia Shockwave.
 
       4. Обектно-ориентирани авторски системи
 
       4.1. Авторска система MediaForge 5.0
 
       Авторската система MediaForge (Фиг.8) представлява гъвкава инструментална среда, в която авторите на ММП могат да използват обектно- ориентиран метод, да създават сценарий или да комбинират двата метода. MediaForge използва събитийно програмиране. Обектите в тази авторска система се подреждат в йерархична структура. Йерархията може да се разглежда
и редактира като се използва List Editor на системата. В структурата на отношенията приложението е родител, а елементите от второ ниво са наследници по отношение на приложението. Елементите от даден екран, които са на най-ниското йерархично ниво са наследници на всички по-високи нива. В приложението може да има неограничен брой елементи от второ ниво и елементи на екрани, но те трябва да имат свое място в йерархията.

       Почти всичко в едно ММП може да бъде създадено посредством различни предварително създадени мултимедийни обекти. Приложението се създава в екрана за редактиране като обектите се преместват с помощта на вградени в авторската система инструментални средства. За целта те трябва да бъдат избрани и пуснати в сцена или основа и след това да им бъдат присвоени свойства посредством инструмента Object Builder.
 
       Обектите в MediaForge съдържат методи, свойства и събития. Методите представляват указания, какво да извърши обекта, като например “Play”, “Show” и др. Свойствата дефинират характеристиките на обекта, например име, цвят, ефект и др. Събитията, записани в обектите указват на проекта, че е настъпило нещо (някакво събитие) – например, кликване върху обекта с
мишка.


              Фиг. 7.8. Работно пространство на авторската система MediaForge
 
        Авторската система дава възможност за импортиране и преместване на мултимедийни елементи – текст в различни формати, изображения (JPEG, TIFF, GIF, BMP и др.), видеоклипове и звук (WAV, MP3, MIDI, CD Audio и др.). MediaForge притежава също така вградени редактори за текст, графични изображения и звук. Може да бъде създавана и анимация, при която обектите се придвижват по определен път. Поддържат се над 200 специални ефекта за преход между екраните на приложението.
       MediaForge притежава вграден редактор MediaBasic Editor, с чиято помощ може да се програмира на езика MediaBasic, но може да включва и външен програмен код, включително написан на C++. С авторската система могат да бъдат създавани както самостоятелни, така и Internet базирани ММП.
 
       4.2. Авторска система Magenta II
 
       Авторската система Magenta (Фиг.9) представлява мощна среда за създаване, както на самостоятелно изпълними ММП, така и на приложения за Internet.
 
       Работното пространство на авторската система е разделено на няколко области. В лявата част се намира прозорец, съдържащ списък на използваните компоненти, класове и помощ. В дясната част се намира полето за визуализация на проекта. Авторът има възможност да превключва между Methods (програмен код), Members (атрибути на компонентите), Layout (визуално представяне на проекта) и Info (показва помощна информация). Броят на готовите компоненти е много голям и улеснява значително разработването на ММП. Създаването на по- сложна функционалност може да се постигне посредством използване на редактори на код, разделящи обектите и събитията в добре организирани блокове.
 
       С помощта на авторската система в ММП могат да бъдат включвани графични изображения, шрифтове, виртуална реалност, видео, ефекти и звук. Вградените средства позволяват работа с почти всички графични файлови формати и достъп до всеки кадър от цифрово видео. Magenta може да възпроизвежда 64-канален звук и поддържа най-известните звукови формати – MP3, WMA, WAV и др. Посредством външни plug-in в ММП могат да бъдат добавяни 3D графики и виртуална реалност.
 


            Фиг. 7.9. Работно пространство на авторската система Magenta II
 
      Авторската система включва пълноценна система за база данни – MagentaDB, но има възможност за работа и с всички известни системи за бази данни посредством ODBC  компонента.

       Използваният в системата програмен език Magenta Programming Language (MPL) е  професионален, обектноориентиран. С негова помощ могат да бъдат създавани сложни функционални зависимости. Програмирането е подпомагано от значителен по обем готов програмен код, който може да бъде използван за най- важните действия в приложението.
 

 


Коментирай свободно: