Същност и предимства на електронното обучение

- Секция Мултимедия
      1. Интерактивност
 
      Интерактивността разширява възможността на крайния потребител да управлява съдържанието и потока на информацията. Авторските системи трябва да осигуряват едно или няколко нива на интерактивност:
 
      • прости преходи (hyperlinks), които дават възможност (при натискане на клавиш, бутон на мишката или след изтичане на зададен интервал от време) за преминаване към друг раздел от мултимедийното приложение;
      • условни преходи, даващи възможност за преход при настъпване на определени условия;
      • структурен език, който поддържа сложна програмна логика, вложени операции от типа IF-THEN, подпрограми, проследяване на събития, предаване на съобщения между обекти.
 
      2. e-Learning
 
      Терминът e-Learning се използва за учебни материали, които се предоставят за използване посредством Internet (Web Based Training - WBT) или CD-ROM, DVD (Computer Based Training - CBT). On-line курсовете за обучение са много популярна форма на e-Learning. Използването на мултимедийни елементи (аудио, видео, анимация) и интерактивна технология дава възможност за привличане и ангажиране вниманието на потребителите в по-голяма степен.
      В наши дни достъпът до информация е ключов фактор за постигане на предимство пред конкуренцията. Ето защо фирмите залагат все повече на служители, които имат необходимата нагласа за непрекъснато усвояване на нови знания и умения. e-Learning дава възможност за провеждане на обучение на потребители по всяко време.
     Чрез използване на авторски системи, поддържащи CBT и WBT може да се премине от традиционното обучение към съвременна форма на интерактивно обучение с използване на компютър. Учебният материал може да се представи в мултимедийно приложение и след всяко упражнение да се прави тест. Достъпът до дадена информация може да бъде осигурен по различни пътища, като по този начин се създават различни версии на учебния материал, предназначен за различни обучавани. В зависимост от своя стил на учене и нивото на познание студентите могат да управляват информацията.
 
      3. Предимства на e-Learning курсове
 
      В сравнение с традиционното обучение, e-Learning курсовете имат много предимства.
 
      • Цена. Едно от предимствата е намаляване на разходите. Фирмите и учебните институции често нямат необходимите средства за висококачествени обучаващи програми. Стойността за разработване, разпространение и управление на e-Learning приложение е около 2 пъти по- ниска, отколкото стойността за провеждане на същия курс с преподавател.
     • Актуалност. Друго предимство на e-Learning е възможността за обновяване и бързо разпространение на всяка тема от публикуваните.
     • Мултимедийни елементи. On-line курсовете предоставят възможност за използване в значителна степен на ангажиращи вниманието на потребителите елементи като изображение, анимация, поточен звук и поточно видео.
     • Интерактивност. Обучаващите могат да взаимодейства директно с учебния материал, като управляват потока на информацията и отговарят на практически въпроси.
     • Оценяване. Отговорите на обучаваните могат автоматично да бъдат записани и оценени от Система за управление на обучението (Learning Management System).

 

 


Коментирай свободно: