Разработване и създаване на ММП - част 2

- Секция Мултимедия

 

    2.1.2. Бутони и области за преход (хиперлинк)
 
    По-голямата част от авторските системи дават възможност за поставяне на бутони или области за преход (хиперлинк) на всяко място от екрана. Когато се натисне с мишката върху такъв обект се изпълняват определени действия, което именно прави мултимедията интерактивна. За да бъдат действията на потребителя интуитивни и еднозначни, много важно е навигационната схема да притежава бутони с логически ясни значения (понятни пиктограми или текст).
Потребителят не трябва да отделя много време за разучаване на интерфейса. Важно е да бъдат включени и бутони за изпълнение на широко разпространени действия, като например изход от програмата.
    Съществуват четири основни типа бутони: текстови, графични, пиктограми и горещи думи:
 
    • текстовите бутони съдържат определен подсказващ текст, изписан с определен шрифт.
    • графичните бутони могат да съдържат графични изображения или части от тях, например цветна карта на даден град, като при избиране на дадена улица се извежда допълнителна информация. Обикновено са с по-голям размер от текстовите бутони и бутоните-пиктограми.
    • бутоните-пиктограми представляват малки графични обекти, които са специално разработени във вид на бутони. Те са основни символни графични обекти за означаване на действия или обекти.
    • горещите думи представляват определена част от текст, изписана с различен цвят. Те имат същите функции, както останалите типове бутони.
 
    Много от авторските системи притежават средства за създаване на текстови бутони в различен вид (радио-бутони, бутони за избор, обикновени текстови бутони, анимирани бутони), графични бутони, бутони-пиктограми и горещи думи.
    Ефектът бутоните да изглеждат изпъкнали е най-широко разпространения начин за индикация на този тип обекти. При натискане с мишката върху бутона това изпъкване трябва да доведе до определени действия, така че потребителят да види, че бутонът е бил действително натиснат. Изпъкването/вдлъбването обикновено се реализира чрез изменение цвета на обекта: от бял към черен или обратно, така че да се създаде илюзия за сянка. По този начин се създава впечатление за тримерен обект и в зависимост от приложената техника бутонът може да изглежда изпъкнал (не натиснат) или вдлъбнат (натиснат).
    При натискане върху горещите думи обикновено се използва ефектът на смяна на цвета и/или курсора на мишката.
 
    2.2. Разработване на потребителски интерфейс
 
    Интерфейсът на едно ММП съчетава графичните елементи и навигационната система на преходите. Ако приложението не е структурирано или притежава лоши средства за навигация, то потребителят ще се чувства объркан и ще изгуби интерес.
 
    2.2.1. Режим начинаещи / напреднали
 
    Потребителите на софтуерни продукти обикновено се делят на два типа - начинаещи (без опит при работа с компютри) и напреднали. Необходимо е ММП, което ще бъде разработвано да притежава мощна навигационна система с подходящи помощни съобщения, но интерфейсът не трябва да бъде сложен и труден за усвояване.
 
    2.2.2. Графичен потребителски интерфейс
 
    Графичните потребителски интерфейси днес имат много широко разпространение, тъй като са лесни за използване. Те са намерили приложение в операционните системи Windows (за PC) и OS (за Macintosh). Ето защо при разработване на ММП задължително трябва да се създава графичен потребителски интерфейс. Той трябва да бъде еднороден и да има приятен външен вид. Тъй като потребителите понякога правят грешки, то интерфейсът трябва да извежда подходящи предупредителни съобщения и да дава възможност за избягване на усложнения (особено е наложително, когато се изтриват файлове или се излиза от приложението).
 
    3. Реализация на ММП
 
    Когато започне работата по ММП, планът за организация на материала вече трябва да бъде готов. Планът е ръководството за реализация на ММП.
 
    3.1. Начало на реализацията
 
    Първо трябва да се извърши проверка на готовността на апаратните и програмните средства и организационната структура. Трябва да се дефинират изискванията към хардуера, софтуера и комуникацията. Трябва да се дадат отговори на следните въпроси:
 
    • Кой е най-бързият процесор и най-големият обем памет, който може да бъде използван?
    • Кой е най-големият монитор, който може да бъде използван?
    • Има ли достатъчно дисково пространство за всички файлове?
    • Има ли система за създаване на резервни копия на приложението?
    • Има ли създадена организация за задаване на уникални имена на файлове?
    • Осигурена ли е последната версия на авторската система?
    • Осигурена ли е сигурна връзка (телефон, факс, e-mail) c възложителя?
 
    3.2. Работа с възложител на мултимедийно приложение
 
    Създаването на ММП за възложител е по-особен случай, отколкото да бъде разработван продукт без външно задание.
 
    3.2.1. Проверка от възложителя на изпълнената работа
 
Предварително трябва да бъде разработена процедура за проверка и контрол на работата над приложението. Тя трябва да бъде така организирана, че възложителят постоянно да получава информация за изпълнението на отделните етапи и официално да приема създадените мултимедийни елементи.
 
    3.2.2. Съгласуване на място и начин за проверка
 
    Тъй като мултимедийните файлове заемат голям обем дисково пространство, то изпращането им по компютърна мрежа е бавно, а често и невъзможно. Ето защо с възложителя първо трябва да бъде съгласувано къде ще се извършва проверката.
Възможни са два варианта:
 
    • на мястото, където се разработва ММП.
    • на друго, указано от възложителя място.
 
    3.3.3. Систематизация на файловете
 
    Въпросът за систематизация на мултимедийните файлове е много важен, тъй като дори в неголеми ММП се използват множество файлове за различни мултимедийни елементи. Добре е да се бъде изпълнено следното:
 
    • всички файлове да бъдат записвани в директория (папка), специално създадена за целите на приложението;
    • трябва да бъде изградена система за уникално и подразбиращо се именуване на файлове (на латиница);
    • ако ММП ще се разпространява на различни платформи, то имената на файловете трябва да са до 8 символа плюс 3 символа за разширение;
    • трябва винаги да се знае коя е последната версия на даден файл (особено, ако по приложението работят няколко човека);
    • необходимо е ММП да се архивира в края на работния ден.
 
    3.3.4. Програмен код
 
    В много от авторските системи (ToolBook, Director, HyperCard) се използва програмиране. Въпрос на личен избор е да се предостави програмният код за използване от други програмисти или да бъде защитен по някакъв начин. И в двата случая обаче, програмният код трябва да бъде добре структуриран и разбираем. Добра практика е да се слагат коментари. Това е много полезно, ако след известно време се наложат промени.
 
    4. Разпространение на ММП
 
    Преди да се разпространи дадено ММП, то трябва да се тества неколкократно, за да се отстранят всички грешки и да се изпълнят изискванията на възложителя.
    Един от основните проблеми, които възникват при тестването е получаването на необходимото бързодействие. То зависи от апаратното и програмното осигуряване. Ако приложението не се разработва за точно определена компютърна конфигурация то трябва да бъде тествано на различни системи.
 
    4.1. Тестване
 
    Термините алфа- и бета-тестване обозначават нивата на разработване на програмния продукт, при които се извършва тестване и доработване на продукта.
 
    4.1.1. Алфа-тестване
 
    Алфа-тестване трябва да бъде възложено на хора, които критично ще разгледат всички детайли на ММП. Всеки един от тях трябва да направи списък на откритите грешки, кога и при какви условия са възникнали, както и общи забележки и препоръки. Тези списъци се обобщават в един, след което грешките се отстраняват.
 
    4.1.2. Бета-тестване
 
    Групата, която извършва бета-тестването, трябва да се състои само от реални потребители. В нея не трябва да влизат хора, които имат пряко или косвено отношение към ММП. Тази група също трябва да състави списъци с грешките, които по-късно да бъдат анализирани и отстранени.
 
    4.1.3. "Златен" диск (последна версия) на ММП
 
    След алфа- и бета-тестването и отстраняването на грешките настъпва етап за определяне степента на готовност: "бронзов" диск за приложението означава, че ММП е близо до окончателно завършване; "златен диск" означава, че ММП е готово за тиражиране на дискове.
 
    4.1.4  Подготовка за разпространение
 
    Ако потребителите или възложителят ще инсталират ММП на няколко компютъра, то файловете трябва да бъдат подготвени така, че да не възникне проблем при пренасянето на информацията от оригиналния диск на компютрите. За целта трябва да се използват възможностите на авторските системи. С тяхнапомощ бързо и лесно се създават инсталационни дискове на ММП и едновременно с това се намалява възможността за възникване на грешки.
    Освен инсталационни дискове с ММП трябва да се предостави и добре написано ръководство за инсталиране, така че потребителите безпроблемно да се справят с инсталацията. Това ръководство трябва да включва описание на възможните проблеми и особености при инсталиране на различни компютърни конфигурации. В него обезателно трябва да са указани минималните апаратни и програмни изисквания, при които мултимедийното приложение би работило.

 

 


Коментирай свободно: