Предварителни етапи на създаване на ММП

- Секция Мултимедия

    Преди създаването на едно ММП е необходимо да се уточни неговата тема и съдържание. Предварително трябва да се анализират различните методи за поднасяне на информацията, да се създаде план за разработване, да се прецени необходимото време и финансови средства в зависимост от броя на членовете на колектива и наличната материална база.

    1. План за работа
 
    Планът за работа по дадено ММП се състои в разделяне на основната задача на по-малки задачи на няколко нива. След това тези задачи се разпределят във времето за последователна реализация. Графикът на изпълнението им представлява план за работа по приложението.
    Обикновено се започва с идеята за създаване на ММП. Тя може да възникне спонтанно под влияние на музика, филм, картина и др. Добре е при разработване на идеята да се пишат чернови или да се използват специализирани програми за създаване на графични шаблони. Трябва да се отчитат и следните въпроси:
 
    • Кое е главното в приложението, каква е целта и какво ново ще научи потребителят?
    • По какъв начин да бъде организирано приложението?
    • Кои мултимедийни елементи са най-подходящи за реализацията?
    • Налични ли са всички необходими материали: видеокасети, музикални сюжети, документи, фотографии и т.н.?
    • Заимствана ли е идеята или е съвсем нова?
    • Какви са наличните технически средства и достатъчни ли са?
    • Какво дисково пространство би заело приложението?
    • Какви технически средства ще трябва да използват потребителите?
    • Какво е наличното програмно осигуряване?
    • Може ли приложението да бъде разработено от един човек или е необходим колектив от специалисти?
    • Колко време е необходимо за разработването?
    • Колко финансови средства са необходими?
    • Как ще се разпространява?
 
    Съгласуването на целта и реализируемостта на приложението се постигат чрез постоянен анализ на елементите, като при това се включват нови елементи, а други отпадат. Възможни са два подхода при реализацията:
 
    • Да се започне с малко материал. След това материалът постепенно се увеличава, като нарастват и средствата за създаване.
    • Още в самото начало да се определят всички изисквания към приложението, като след това се отхвърли това, което не може да се реализира поради технически или финансови причини.
    Планът на едно ММП се разделя на няколко етапа:
    • вариант на хартия;
    • създаване на прототип, анализ на технологията и разходите на труд;
    • разработване на по-пълен план и оценка на финансовите разходи;
    • начало на работата по приложението.
 
    2. Апаратни и програмни средства
 
    Апаратните средства са най-често факторът, който ограничава възможността за реализация на ММП.
    От една страна трябва да се направи списък на апаратните средства, които ще са необходими на крайния потребител, за да изпълни ММП, а от друга – анализ на наличните апаратни средства за разработване и тестване на приложението и необходимостта от закупуване на допълнителни. И в двата случая трябва да се отчитат необходимите разходи за това.
    За създаване на добро ММП е необходимо и добро програмно осигуряване. Трябва да се анализира необходимостта от закупуване на нов софтуер за целите на приложението.
 
    3. Организиране на екип от специалисти
 
    Мултимедията е нова област в компютърната техника, която изисква различни професионални умения. В областта на мултимедията работят специалисти от различни други области. При организиране на екип за работа по ММП трябва да се вземат под внимание професионалните качества и умения на всеки един член на колектива и да се използват най-пълноценно.
 
    4. Пилотно приложение и създаване на прототипи
 
    При организиране на материала за приложението е добре да се включи и етап за създаване на пилотно приложение. В рамките на пилотното приложение трябва да се създаде демо-версия (прототип) на бъдещия продукт и ръководство за работа. В края на този етап отново се определят необходимите мултимедийни елементи и финансовите разходи.
 
   5. Подходи при реализирането на ММП
 
    Съществуват три подхода за реализиране на мултимедийни приложения:
    - При първия подход задачите се изпълняват последователно една след друга.
    - При втория подход задачите се изпълняват едновременно.
    - При третия подход част от задачите се извършват последователно и част от тях едновременно. Третият подход обикновено се прилага, когато за разработване на ММП не достигат технически средства и/или персонал.
    Прилагането на един от трите подхода зависи от няколко фактора:
 
    • техническите средства за реализация;
    • финансовите средствата за реализация;
    • времето за реализация;
    • броя и опита на членовете на колектива.
 
    Когато финансовите и техническите средства са по-големи може да се приложи вторият подход. В този случай могат да бъдат наети на работа по-голям брой висококвалифицирани специалисти, които бързо и едновременно да извършат създаването на мултимедийното приложение.
 
    6.Създаване на график за изпълнение на задачите
 
    След разработване на плана за работа, който включва всички стадии на разработката, задачите и работните средства е необходимо да се състави график за изпълнение на всички тези задачи. За тази цел трябва да се оцени цялото необходимо време за изпълнение на всяка задача и това време да се разпредели между специалистите, които ще изпълняват задачите.
 
    7. Анализ на разходите
 
    В промишлеността и производството анализът на трудовите и финансовите разходи се прави сравнително лесно. При тях процесът на производство е цикличен и това спомага за точния разчет и анализ на разходите. За разлика от тях мултимедията не е цикличен производствен процес, а е непрекъснат процес на търсене и разработване, често използващ метода на пробите и
грешките. Всяко ново ММП се различава от предишното и разходите също са различни.
    Обикновено първата мултимедийна работа изисква значителни усилия, тъй като се налага изучаване на програмните, апаратните средства и мултимедийната технология. При работа по второ приложение разходите ще бъдат по-малки, тъй като ще има натрупан опит. При третата разработка вече може да се говори за професионализъм.
    При анализа на стойността на едно ММП трябва да се вземе под внимание, че само четири параметъра могат да бъдат променяни: необходимото време, необходимите финансови средства, необходимият брой специалисти и компетентността на тези специалисти. Тези параметри са взаимосвързани и намаляването на един от тях води до увеличаване на друг. Например, ако наетите специалисти са малко на брой, то необходимото време за реализация на приложението нараства Съответно, ако бъдат наети висококвалифицирани специалисти (по-високо заплащане), то времето за разработване ще намалее.

Коментирай свободно: