Планиране, проектиране и оценяване на e-Learning приложение

- Секция Мултимедия

      Едно e-Learning приложение съчетава съдържание, дизайн и функционалност. Разработването на приложение, което успешно да представя идеи и информация, изисква обединяване на много и различни умения:

- внимателно планиране и управление на проекта;
- майсторство при представяне на материала;
- познания в областта, за която се разработва приложението;
- добър естетически вкус;
- опит в създаването на дизайн и специални ефекти.

Таблица 3

     В зависимост от целта на проекта, етапите, които трябва да бъдат изпълнени при разработване на on-line курс са повече или по-малко формални. Основните етапи са следните: планиране, разработване на съдържание, разработване на дизайн, оценяване.
     Създаването на мултимедийно e-Learning приложение зависи от доброто планиране. Преди да се започне работа на компютъра трябва задължително да се създаде подробен проект (сценарий), който да описва типа на потребителите, типа на приложението, целите на обучението и т.н.
Следващата таблица 3 дава основните елементи за създаване сценарии на мултимедийно СВТ приложение.
 
1. Планиране на проекта
 
      Планирането на проекта е първия етап, в който трябва да бъдат оценени наличните ресурси, да се обмислят възможните начини за разпространение, да се определи профила на потребителя и да се документират изследванията и взетите решения. Въпреки, че този процес е времеотнемащ той носи редица предимства: създава се карта на проекта, помагаща да се определят очакванията, дейностите и резултатите.
 
      Оценяване на ресурсите и определяне на нуждите. Проверката на наличните човешки ресурси, технически средства, финансови средства и време, необходими за разработването на курса, дава възможност да се определят слабите места и да се определи, къде са необходими допълнителни ресурси.
 
      Обмисляне възможните начини за разпространение. Важна част от планирането на e-Learning приложение е вземане на решение по какъв начин потребителите да осъществяват достъп до него. Възможни са два подхода:
 
      • Използване на Internet или Intranet. При използване на Internet, e- Learning приложението може да бъде достъпно по всяко време и от всякъде. Може да се поддържа актуалност, по-ниска цена. Недостатък е ниската пропускателна способност. При използване на Intranet (обикновено във фирми или университети) достъпът е ограничен, но скоростта е по-висока.
      • Използване на CD-ROM (DVD). При използване на този подход потребителят е ограничен в актуалността на приложението. Предимство е много бързият достъп и възможността за използване на големи медийни файлове.

      Създаване на потребителски профил. За успеха на проекта е много важно да бъде кои ще са неговите основни потребители. За създаването на потребителски профил могат да се използват формални и неформални методи: анкети, интервюта, наблюдение на работата, прочитане на автобиографии. Трябва да бъдат дадени отговори на следните въпроси: каква е тяхната подготовка в областта; какви културни групи представляват; какво образование имат; какъв е техният стил на обучение; при какви условия се обучават.
 
      Създаване план на проекта. Планът на проекта обикновено се състои от няколко подетапа: обосноваване на проекта ("защо е необходим"); създаване списък на необходимите ресурси; вземане предвид на резултатите от потребителския профил; определяне целите на обучението; очертаване рамката на съдържанието и детайлизиране за всеки модул (материал, въпроси, обратна връзка); какъв учебен подход да бъде използван; какъв дизайн на курса да бъде използван; стратегия на оценяване на курса преди разпространението; времеви разпис за разработване.
 
2. Разработване на съдържанието

      Това е следващият етап, който се базира на резултатите от първия етап. Разграничаване на концепциите от задачите. Основно има два типа информация, която се включва в едно e-Learning приложение - концепции и задачи. Концепциите съдържат идеи, теории, основна информация, терминология и др.
      Задачите са най-често процедурни, свързани са със специфични процеси и изискват изпълнение на определени стъпки от потребителя.

      Определяне целите на обучението. Такова разработване е необходимо за всяка тема и всеки курс. Целите трябва да бъдат конкретни, специфични и ефективни. С тяхна помощ могат да се създадат методи за оценяване дали резултатите от обучението са постигнати. Трябва да бъдат определени условията, при които обучавания изпълнява задачите, какви измервания са необходими за вземане на решение дали дадена задача е успешно изпълнена, и стандартът по който представянето на потребителя се оценява.

      Определяне рамките на курса. Разработването на рамка, която да покрива всеки един урок е добър подход за организиране на съдържането на курса и представяне на идеи. Рамката може да включва основни теми и подтеми, да представя задачи, прегледи и др. Един от подходите е да се извърши интервю с експерт в дадената област като подробно се запишат задачите и концепциите, които според него такъв курс трябва да покрие. Когато се определя рамката на курса трябва да се вземе под внимание следното: да не се забравя профила на потребителя; определяне на очакваните резултати (основно меню в началото на курса); използване на прости инструкции - потребителят трябва да се съсредоточи върху съдържанието, а не върху интерфейса; окуражаване действията на потребителя - кратък предварителен тест, основна информация и изпълнение на задача; уроците трябва да са кратки, ясни и прости (всеки урок трябва да е с продължителност от 5 до 15 мин.).
 
      Избор на учебен подход. Съществуват няколко подхода за проектиране на e- Learning приложение - от обикновена линейна до йерархична интерактивна структура:
 
      • Презентации - използват линейна структура. Могат да представят концепция или процес, но не съдържат въпроси и задачи за изпълнение от потребителя. • Ръководства (Tutorials) - те са по-интерактивни от презентациите. Взаимодействат с потребителите посредством задачи и въпроси.
       Съществуват няколко типа ръководства:
-         презентационно-практически (комбинират линейна презентация с интерактивна практика);
-         ръководства за повишаване на уменията (комбинира практически задачи с постъпкови инструкции за обучение как да се изпълни дадена задача);
-         демонстрационни - онагледяват работата на даден процес (най-често включват многобройни изображения, видео, звук и текстова информация).
 
      • Симулации - симулациите демонстрират процес или концепция чрез имитиране на техните атрибути и поведения в интерактивна среда.
 
      Обучаваните въздействат върху симулацията по същия начин, както биха сторили това в реална обстановка. Този подход изисква значителни научни познания в областта, за която се разработва симулацията. Обратната връзка се осъществява посредством реакциите на обекта на действията на потребителите.

      • Оценка на знания - видът на приложението за оценка на знания зависи от много фактори: колко просто трябва да бъде оценяването, каква информация се преподава, с каква точност трябва да се установи дали обучаваните за научили предлагания материал. Добре е да се включи информация за обратна връзка и възможност за пропускане и връщане отново към някои въпроси.

3. Разработване на дизайн на приложението
 
      При разработване дизайна на приложението е добре да се потърси съвет (или съвместна работа) с професионални дизайнери и да се вземат предвид следните препоръки:
      • общия дизайн на приложението трябва да бъде пълен и опростен. Не трябва да се променя за всеки един екран;
      • дизайнът трябва да е подходящ за учебния материал и аудиторията;
      • всяка страница трябва да бъде обединена около някакъв доминиращ елемент;
      • трябва да се експериментира като се взема предвид и мнението на потребителите;
      • трябва да се използва навигационна структура, която е интуитивна за потребителите;
      • основните навигационни бутони е добре да са групирани в единия край на страницата;
      • някои потребители предпочитат текстови, вместо графични бутони;
 
      • да се избягват много на брой специални ефекти;
      • да се вземе предвид, че обучаемите с добра зрителна памет се нуждаят от повече изображения и видео, докато тези с добра слухова памет се нуждаят от повече текст и звук.
 
4. Оценяване на приложението
 
      След създаването на приложението е необходимо цялостно оценяване. За целта трябва да се извърши проверка за работоспособност и дали отговаря напълно на поставените цели.
 
      • Проверка за работоспособност. Извършва се проверка на: обекти (бутони, горещи думи, хиперлинкове и др.); отговори на въпроси, обратна връзка и оценяване; видео, звук и анимация; разпространение; работа при различна разделителна способност на екрана.
     • Проверка за ефективност. В допълнение към проверката за работоспособност трябва да се извърши проверка дали предлагания курс е ефективно средство за обучение.
 
За целта трябва да се използва група от потребители, които да преминат обучение с курса и след това да изпратят впечатления и забележки:
-         повишават ли своите знания с курса?;
-         знанията и уменията, придобити в курса могат ли да се приложат в реалния свят?; подходящ ли е използвания език?;
-         има ли трудности и какви при използване на медийните елементи?;
-         избрания учебният подход удачен ли е или се налага промяна?;
-         ясни ли са текстовете и изображенията?;
-         уроците в курса занимателни ли са и мотивират ли завършването на курса?. Получените отговори на тези въпроси дават възможност за подобряване на приложението.


Коментирай свободно: