LMS, LCMS И VIRTUAL CLASSROOM Програмно осигуряване

- Секция Мултимедия

1. Aspen Learning Management System (LMS)

     Aspen LMS представлява платформа за управление на обучението, която дава възможност на потребителите да управляват и предоставят различни курсове и инициативи за обучение, включително поместване на собствени on-line курсове, поддържане на дискусионни форуми и обучение в класни стаи. Достъпът до Aspen от администраторите на курса се осъществява посредством client-side приложение.
     Основните възможности на Aspen са:
     • Предлага професионален интерфейс за подпомагане на обучаемите, който включва:
       - адаптивно обучение, базирано на предварителни тестове и в
       - зависимост успеваемостта на обучаемите;
      - контекстно чувствително търсене на данни, което да отговаря на
       - потребителския профил;
       - динамично създаване на учебни планове.
     • Връща разширена информация и подробен анализ за успеваемостта.
     • Поддържа разширен списък с възможностите на всеки обучаем, което дава възможност за определяне на необходимите допълнителни курсове за обучение.
     • потребителите могат да заплащат on-line за курсовете.
     • поддържа работа с e-Learning курсове, разработени с Aspen LCMS,ToolBook,   Dreamweaver MX with Course Builder и др.
     • поддържа доставянето на CBT и доставянето на off-line курсове.
 
 2. Aspen Learning Content Management System (LCMS)

      Aspen LCMS представлява система, която поддържа бързо разработване, управление и предоставяне на учебни и помощни материали на потребители. Разработването на учебните материали се осъществява с помощта на авторска платформа, която дава възможност за създаване на интерактивни, персонални и отговарящи на определени стандарти курсове. Тя е изцяло web- базирана и с нея могат да работят много на брой автори. За достъп до Aspen LCMS всички потребители използват web интерфейс. Системата притежава няколко инструмента и свойства, които осигуряват качествено и бързо разработване:

      • Разширена библиотека от професионално разработени шаблони, които
поддържат различни типове въпроси, включително някой от най- съвременните:
drag-and-drop, горещи полета (hot spot) и multiple choice (с възможност за
случайно подреждане). Тези шаблони могат да бъдат редактирани от потребителя,
така че да отговарят на неговите нужди. Също така има специален модул, с който
оторизирани разработчици могат да създават собствени шаблони, включващи различни нива на интерактивност, симулация и оценяване.
      • Aspen Simulation Editor е опционен модул, който включва ToolBook 8.6 като редактор на симулации, но също така дава възможност за използване на ToolBook като средство за разработване на учебни материали.
      • Microsoft Word и PowerPoint могат да бъдат използвани за off-line разработване.
      • Поддържа различни типове медийни файлове, включително звук, анимация, цифрово видео, поточна медия и неподвижни изображения. Поддържа Flash анимация, както и GIF и JPEG файлови формати.
     • В различни курсове могат да бъдат използвани едни и същи обекти за обучение (learning objects).
     • За по-голяма сигурност отговорите на въпросите се криптират.
     • Възможност за промяна на курса, без това да се отразява на събраните данните на обучаемите.
      Aspen LCMS е проектиран с цел даване възможност на авторите да работятбързо и в колектив. За тази цел системата извършва управление на проекти, така че проектантите, експертите по съдържанието, разработчиците на медийни елементи и отговорниците за качеството да работят заедно и ефективно (Фиг.1).

                     Фиг. 1. Схема на връзките в Aspen LCMS
 
      Aspen LCMS поддържа информация за резултатите от тестовете, за използваното време и др. Обучаемите имат достъп до персонален разпис на занятия, получават информация през e-mail за успеваемостта си, както и за нови събития.
 
Поддържа се и размяна на знания между обучаеми, както и достъп до експерти, на които да задават въпроси, както и да четат отговори на предишни въпроси.
 
3. Aspen Virtual Classroom

      Aspen Virtual Classroom може да бъде използван за осигуряване на живо синхронно обучение (Фиг.2).
      Представлява система за виртуална класна стая, която поддържа:
      • поделена “черна дъска” за съобщения;
      • публични и персонални съобщения между участниците;
      • достъп до експерти, както по време на живото обучение, така и по-късно;
      • размяна на приложения;
      • обучаващи лаборатории;
      • чат и други методи за предоставяне на интерактивност между участниците;
      • поддържа глас и видео през IP;
      • график на сесиите;
      • автоматично известяване на участниците;
      • предоставяне на предварително записани материали;
      • сесиите могат да бъдат записвани, редактирани и предоставяни на участници, които не са имали възможност да вземат участие на живо.
 
                 Фиг.2. Работен екран на Aspen Virtual Classroom
    
 4. HP Virtual Classroom

      HP Virtual Classroom представлява on-line web-конферентна система (Фиг.3), която осигурява, както обучение и с срещи с участието на преподавател, така и съвместна работа на обучаеми.

               
 Фиг. 3. Работен екран на HP Virtual Classroom
 
      Участниците, използвайки персонални компютри имат възможност да вземат участие в обучението и срещите от всяко място на света посредством стандартна Internet връзка. Virtual Classroom може да бъде използван непрекъснато или да бъде наеман за определен период от време.

      Основните функции на HP Virtual Classroom са:

      • потребителите могат да работят като група, като комуникират с преподавателя и помежду си посредством глас, текст или чат;
      • участниците могат да задават въпроси, да правят коментари и да използват поделени “черни дъски”;
      • преподавателите разполагат със средства за проверка ефективността на обучението;
      Особеностите на системата са:
      • HP Virtual Classroom се поддържа от HP, така че потребителите нямат проблеми с осигуряване и поддържане на инфраструктурата;
      • участниците разполагат с лесен за използване интерфейс;
      • използва се сигурна система с контрол над обкръжението за дадена класна стая, като преподавателя и участниците разполагат с различни права (“ключове”).
Като допълнителна опция се предлага криптиране на информацията;
      • материалите и обектите за обучение могат да се използват отново за повтарящи се курсове;
      • подържат се различни формати за представяне на обучението: анимирани презентации, слайдове, демонстрации на живо и поделено използване на приложения;
      • обучаемите могат да “вдигат ръка” и да задават въпроси. Могат да получават и да разпечатват учебни материали;
      • едновременно могат да работят до 250 потребители с пълни възможности, или 2200 с ограничени възможности.


Коментирай свободно: