Играта табла. Видове табли и правила за обикновена табла

- Секция Игри

Играта табла е една от най-древните игри в света. Традиционно се смята, че е възникнала в района на Древен Египет, Шумер или Месопотамия (дн. Иран, Ирак и Сирия). Последните сведения сочат, че играта е създадена по източните граници на днешен Иран, в близост до Афганистан. Името, с което ни е позната, произлиза от латинското tabula, което означава "маса" или "дъска". Tabula е вид табла, която било популярна и се играела в Древен Рим. Тя била наречена така, защото се играела на строго специална дъска. Играта много приличала на египетския Сенет.

Правилата на Tabula били много сходни с тези на днешната табла. Отново всеки от играчите разполага с 15 пула и отново целта е била да бъдат взети по-бързо пуловете на противниковия играч. Разликата обаче е, че е началото на играта нямало разположени на дъската пулове. Те трябвало да се вкарат в игра чрез хвърляния на заровете. Друга интересна разлика е, че са били използвани три, а не както сега - два зара. И последната разлика е, че и двамата играчи са тръгвали от една и съща позиция и са въртели пуловете по дъската в една и съща посока.

В България са познати три вида игри в зависимост от правилата: „обикновена“ или „права“ табла, „гюлбара“ и „тапа“. И при трите вида се играе върху дъска (табло за игра), която е разделена на 4 сектора по 6 позиции. Използват се 2 зара. Всеки от играчите има по 15 пула в различен цвят, които трябва да премести между 24 позиции на дъската според числата, които показват двата зара. Целта е най-бързо да се придвижат пуловете по полета и да се извадят от играта.

Играта табла. Видове табли и правилата за обикновена табла
фиг. 1 (табла)

Сега ще разгледаме правилата за обикновена табла

Частите за играта включват за игра два компонента от по 15 пула и чифт зарове. На илюстрацията е показана подредена дъска за игра на табла( Фиг. 1). Първото подреждане остава постоянно, като играчът, който има първия ход, може да го обърне, в който случай имената на таблицата се разменят.

Табла
Дъската е разделена на четири табли, като всеки играч има “вътрешна” и “външна” табла. Всяка табла съдържа шест капии, като тези във вътрешната табла се номерират от 1 до 6 и от 19 до 24.

Преграда
Разделящото пространство между двете табли (външна и вътрешна) се нарича “преграда”

Цел на играта
Всеки играч придвижва пуловете си според сбора от двата хвърлени зара в неговата вътрешна табла, а когато е събрал всичките там, той ги взима или премества. Черните се движат в противоположната посока.

Зарове
Всеки от играчите хвърля по един зар, за да се определи кой ще има първия ход, като го печели по- високият хвърлен зар, а в случай на равенство се хвърля втори път. За първи ход се използват точките от двата хвърлени зара, като броенето започва от капията до тази, на която са разположени пуловете.

Придвижването на пуловете
Един пул е изигран, когато е преместен през правилния брой капии и оставен. Задължително се изиграват от хвърлените зарове цифри, когато е възможно. За двете цифри може да се мести само един путл, но двете цифри не може да се сборуват и ода се изиграят като един ход. Може да се местят два различни пула. Няма ограничение в броя на пуловете на един играч върху една капия. Капията с два или повече пула е недостъпна за противника, но може да бъде прескочена. Когато играчът не може да направи ход заради блокирани капии, той губи хода. Чифтовете може да бъдат изиграни с четири пула, два пула или един пут с четири хода.

Голи пулове
Сам пул, поставен върху капия е “Гол”, при подходящо хвърляне, противникът може (не задължително) да изиграе пул върху голия, като удареният в този случай се изважда на преградата и влиза в играта отначало. С един ход може да бъдат ударени два или повече голи пула. Битият пул трябва да влезе в играта от противниковата вътрешна табла, преди да направи друг ход. Влизането в блокирана капия не е разрешено.

Взимане на пуловете
Когато един от играчите успее да вкара всичките и пулове в своята вътрешна табла, той започва да взима пулове от капиите, съответстващи на хвърлените зарове. Играчът може или да премести пут, или да го вземе. При хвърляне на зар, по- висок от заетата капия, се взима пул от най- високата по номер капия, но не може да се вземе пул, ако съответната на зара капия е празна, но има пул на капия с по- висок номер. Ако при вземането бъде ударен пул, той се извада на преградата и трябва да влезне в игра по нормалния начин, да премине през цялата дъска до вътрешната си табла, преди да се възобнови взимането на пулове.

 


Коментирай свободно: