Етапи при подготовка на звук за използване в мултимедийните приложения

- Секция Мултимедия

1.  Етапи при подготоката на звук за използване в ММП (мултимедийните приложения)
 
    Звукът е неразделна част от обкръжаващата ни среда. Всяко едно събитие от човешкото ежедневие се характеризира със собствена звукова картина. Природата също предлага широк спектър от звуци, без които картината би била непълна. Също така звукът е основно средство за комуникация. Това са само част от предпоставките, които налагат звукът да участва равноправно като информационно и комутативно средство в съвременните мултимедийни системи и приложения. В таблица 1 са показани основните етапи, през които се преминава при създаването на мултимедийни приложения с използване на звук.
 
таблица 1. Етапи при подготовката на звук за използване в ММП
Таблица 1
 
1.1.Създаване на сценарий
    На този етап възложителят (авторът) и изпълнителите представят идеите за мултимедийното приложение във вид на сценарий (сториборд). Една от задачите е да се определи необходимостта от звукова информация, в какъв вид и как да бъде поднесена на потребителите. Най-често звукът се използва в ММП като звуков фон, за озвучаване действия на потребителя (звукови ефекти) или като носител на информация.
1.2. Класифициране на звука

    На този етап възложителят (авторът) заедно с изпълнителите, вземат решение, коя част от звуковата информация трябва да бъде създадена специално за целите на приложението, дали да бъдат използвани готови музикални източници и ако бъдат използвани да се вземе решение за получаване на лиценз.
 
1.3.Композиране и/или използване на готови източници
    На този етап, ако сценарият предвижда използване на авторска музика, се възлага на композитор да я напише и на музикант/музиканти да я изпълни. Ако ще се използва реч, то задачата трябва да се възложи на диктор/диктори, които да я възпроизведат. При използване на готови източници в аналогов вид, те трябва да бъдат дигитализирани с помощта на подходяща звукова карта и програмно осигуряване.
 
1.4. Обработване, смесване и запазване в подходящ формат
    Целта на този етап е предварително подготвеният звуков материал да бъде обработен, смесен с избрани звукови ефекти и/или друг звуков материал и запазен в подходящ формат за използване от ММП. В зависимост от типа на мултимедийното приложение: CD или Internet трябва да се избере подходящ формат. Трябва да се прецени какви кодиращи и декодиращи алгоритми да бъдат използвани за компресиране на звука, така че потребителите да нямат проблеми при използването на ММП.
 
1.5. Вграждане в мултимедийното приложение
    В този етап подготвените звукови материали се поставят на местата в общия контекст на авторската реализация. Съвместно трябва да работят автор, композитор, диктори и програмист, работещ с програмния продукт за реализация на ММП.


Коментирай свободно: