Етапи при подготовка на видео за използване в ММП

- Секция Мултимедия

 

  Терминът "цифрово видео" (Digital Video - DV) се използва за всичко, което е пряко или косвено свързано с видео (касети, CD, DVD, видеокамери, телевизори, видеокасетофони и др.) и компютри (видеодекодери, интерфейси,редактори на видео, видео файлови формати и др.).
    В повечето случаи използването на видео в ММП означава първоначално получаване на видеоинформацията от цифров (цифрови видеокамери, DVD) или аналогов източник (видеокамери, телевизори, видеокасетофони), запазване на данните на компютър и редактиране.
Крайният резултат е  използването на цифровото видео в ММП.
    В таблица 1. са показани основните етапи, които трябва да се изпълнят при създаването на мултимедийни приложения с използване на видео.
   Таблица 1.
 
   
   1.Създаване на сценарий
 
    На този етап възложителят (авторът) и изпълнителите представят идеите за мултимедийното приложение във вид на сценарий (сториборд). Една от задачите е да се определи необходимостта от видео информация, в какъв вид и как да
бъде поднесена на потребителите. Най-често видеото се използва в ММП като носител на информация.
   
   1.2.Класифициране на видео материала
    На този етап възложителят (авторът) заедно с изпълнителите, вземат решение, коя част от
видео информацията трябва да бъде създадена специално за целите на приложението, дали да бъдат използвани готови видео източници и ако бъдат използвани да се вземе решение за получаване на лиценз.
   
   1.3.Заснемане и/или използване на готови източници
    На този етап, ако сценарият предвижда използване на авторско видео, се възлага на сценарист да напише сценария. След
това може режисьор и оператор заснемат необходимата видеоинформация според сценария. Може да се наложи използване
на актьори. При използване на готови видео източници в аналогов вид, те трябва да бъдат дигитализирани с помощта на подходяща видео карта и програмно осигуряване. При използване на цифрови видеоизточници е необходимо само прехвърляне на файлове.
   
   1.4. Обработване, смесване и запазване в подходящ формат
    Целта на този етап е предварително подготвеният видео материал да бъде обработен, смесен с избрани видео и звукови ефекти и/или друг видео материал, да бъдат добавени субтитри и др. и да бъде запазен в подходящ формат за използване от ММП. В зависимост от типа на мултимедийното приложение: за CD или за Internet трябва да се избере подходящ формат. Трябва да се прецени какви кодиращи и декодиращи алгоритми да бъдат използвани за компресиране на видеото и звука, така че потребителите да нямат проблеми при използването
на ММП.
   
   1.5. Вграждане в мултимедийното приложение
    В този етап подготвените видео материали се поставят на местата в общия контекст на авторската реализация. Съвместно трябва да работят автор, сценарист, режисьор и програмист, работещ с програмния продукт за реализация на ММП.

 

 


Коментирай свободно: