Видове авторски системи - част 1

- Секция Мултимедия

 

    Според вида на продукта биват:
 
   · линейни – прилича на презентация
   · интерактивни – има елементи, които дават възможност да се премине към друг клон и да видим това, което ни интересува
 
   Autoring tools(systems) – авторски системи(софтуер за ММ) – включват инструменти за организиране и редактиране на ММ елеминти. Имат инструменти за интегрирането на тези елементи в едно цяло. Изграждане на потребителски интерфейси и наличие на инструмент за показването им. Предлагат на разработчика единна среда за изграждане на един софтуерен ММ продукт. включват:
 
       - инструменти за създаване на обекти – векторна графика
       - редактиране на обекти
       - импортиране на обекти
       - за асемблиране(свързване) в последователност
       - имат методи за структуриране на информацията – версия на някакви езици
       - възможност за потребитилски вход и взаимодействие с потока информация
       - връзване на Бази Данни
 
       Методът на работа, по който авторът организира последователността от мултимедийни елементи е основният признак, по който се разделят авторските системи. Според този признак (наричан още авторска парадигма или метафора) съществуващите авторски системи могат да се разделят на следните видове:
 
       • авторски системи, работещи на основата на книга или картотека - в тези авторски системи елементите са представени във вид на страници от книга или карти (картотека). В една книга или картотека може да има хиляди страници или карти. ММ продукт се създава във вид на последователна колода карти или страници, м/у които може да има хиперлинкове.Тези системи се използват най-често, когато основният обем информация може да се разглежда последователно - като страници от книга. При въвеждане на съответна команда може да се преминава към произволна страница. Авторските системи организирани на този принцип позволяват да се възпроизвеждат звукови, анимационни и видео клипове.
          
 
       • авторски системи, работещи на основата на блок-схеми и управлявани във времето - в тези авторски системи елементите на мултимедията и моментите на интерактивност се представят във вид на обекти в структуриран процес(структурирана рамка). Всеки обект е изразен с икона Авторските системи на основата на блок-схеми опростяват организацията на приложението и обикновено използват пиктограми за дефиниране на функционални възможности. Използването на авторски системи от този вид е оправдано, когато мултимедийното приложение е със сложна структура. Алгоритмична диаграма дава действията и преходите.
 
       Authorware 6.0 Macromedia – най-стабилния продукт на пазара(най-вече за ММ продукти за обучение).
       IconAuthor – AnimTech – конкурент на горния(обектно ориентирано програмиране – Visual).
 
       • авторски системи, работещи на основата на времева скала - в тези авторски системи елементите и събитията са подредени във времева скала с деление до 1/30 секунда. Тези авторски системи се използват за точно определяне момента на извеждане на блокове информация. Подредените във времевата скала графични блокове могат да се извеждат със
зададена скорост. Звуковете елементи могат да се пускат в определено време. Най- мощните авторски системи от този вид дават възможност да се програмират последователните преходи във всяка една точка, което дава допълнителни възможности за интерактивно управление.
       • обектно-ориентирани авторски системи - в тези авторски системи елементите на мултимедията и събитията се разглеждат като обекти, които са организирани в йерархическа свързана структура. Между обектите се предават съобщения, които указват какви действия трябва да изпълни обектът в зависимост от неговите свойства (properties) и модификатори (modifiers). Обектно-ориентираните авторски системи са много удобни при разработване на игри, съдържащи компоненти с различни характеристики.
 
   1. Авторски системи, работещи на основата на книга или картотека
 
       Авторските системи, работещи на основата на книга или картотека предоставят удобен начин за организиране на мултимедийните елементи. При тези авторски системи мултимедийните елементи се разполагат на отделни екрани (като страници на книга) и се дава възможност на потребителя да преминава от един екран към друг (не задължително последователно).
       Елементи на този тип авторски системи са: текстови полета, графични обекти, фонове, страници (карти) и дори самата книга (картотека). Характеристиките на обектите се определят от техните свойства (повдигнат, надебелен, жълт, активен, блокиран и т.н.). Всеки обект може да притежава програмен код, който да определя поведението му при настъпване на определено събитие (например натискане с мишката върху него). Събитията предизвикват предаване на съобщения по обектната йерархия в приложението, например съобщението за натиснат клавиш на мишката може да бъде изпратено от клавиша към фона, страницата, а от там към самата книга. По време на своето придвижване съобщението търси програмен код, който да го
обработи. Ако такъв програмен код бъде намерен, то авторската система изпълнява задачата, описана там.
       Повечето авторски системи от този тип дават възможност за свързване на страниците (картите) с помощта на автоматични програмируеми преходи, но за създаване на надеждни приложения е необходимо много добре да се знае синтаксиса на основните съобщения.
Типичните съобщения, които се използват в езиците за описание на сценарии са дадени в
таблица 1.
       Таблица 1.
          
 
       Ако например трябва да се премине към следващата страница (карта) при натискане с мишката върху даден бутон (представляващ елемент от екрана), то в него трябва да се напише програмен код, който да обработва това събитие. В езиците за описание на сценарии програмният код, който обработва събития започва със служебните думи on или to handle.
Например в езика Media Talk на Oracle Media Objects програмният код ще изглежда по следния начин:
 
       on mouseUp
               go next card
       end mouseUp
 
       Същият пример написан на езика OpenScript на ToolBook има вида:
 
       to handle buttonUp
               go next page
       end buttonUp
 
       Ако програмният код, който обработва събитието се напише в страницата (картата), то той ще се изпълни при получаване на съобщението mouseUp или buttonUp, независимо къде се намира курсорът на мишката върху страницата (картата) в момента на натискане (а не само в границите на бутона).
       За повечето авторски системи, работещи на основата на книги или картотека е необходим междинен файл, който съдържа програмни кодове за обработване на съобщенията, както и различни подпрограми и ресурси. Например в ToolBook това може да бъде един или няколко файла System Book.
 
       1.1. Авторска система Click2Learn ToolBook Instructor 8.6
 
       ToolBook Instructor представлява обектноориентирана авторска система, която дава възможност за създаване хипермедийни връзки. С нейна помощ могат да бъдат създавани много мощни презентации. Приложенията, които се разработват чрез тази система се наричат книги (books) и могат да включват информация във вид на рисунки, сканирани изображения, текст,
звукови, анимационни и видео елементи. Книгата се разделя на страници, които могат да бъдат свързани по различни начини посредством хипервръзки. Страниците могат да съдържат текстови полета, бутони, графични изображения, видео или звукови файлове. ToolBook Instructor включва редактор на графики, но има възможност за импортиране на изображения в различни файлови формати. С помощта на програмния език OpenScript се създава интерактивен интерфейс, определящ поведението на обектите.
        Тази авторска система има две работни нива: Потребителско (Reader) и Авторско (Author). Потребителят може да работи само в потребителско ниво. При разработване на мултимедийното приложение се работи в авторско ниво, а тестване на създаденото се извършва в потребителско ниво. ToolBook дава възможност за изграждане на връзки между бутони, “горещи думи” и страници.
 
 
                 Фиг.1. Работно пространство на авторската система ToolBook
 
        Част от ToolBook Instructor е Actions Editor – визуален програмен инструмент. С негова помощ може да бъде добавяна сложна функционалност към ММП, без да се налага използване на OpenScript. Actions Editor поддържа действия като кликване върху бутони, зареждане на страници, избор на обекти и функции за работа с Internet. Действията могат да бъдат избирани
от специална палета, като след това могат да бъдат изтегляни и пускани в определена последователност. За улесняване създаването на обучаващи ММП тази авторска система притежава специални обекти “widgets” които поддържат различни типове тестови въпроси: изтегляне и пускане, попълване в поле, избор от няколко възможности, свързване и др.
        Авторската система притежава възможности за работа с бази данни Paradox и dBase III, както и възможност за връзка с ODBC (Open Database Connectivity) бази данни. ToolBook Instructor дава възможност за експорт на готови приложения във формат DHTML за използване в Internet. Друга възможност за разпространение на оригинални ToolBook файлове в Internet е
посредством специален plug-in Neuron.
       
1.2. Авторска система Digital Workshop Illuminatus Opus
 
        За описание на ММП Illuminatus Opus също, както и ToolBook използва метафора на книга. Всяка страница от книгата представлява екран или диалогов прозорец, който се появява на монитора на компютъра. Книгата се разделя на глави, които могат да бъдат с различна големина и оформление. Всяка глава от своя страна се разделя на страници. Броят на страниците в едно ММП е практически неограничен. Подобно на ToolBook при тази авторска система също има две нива на работа: авторско и потребителско. Превключването от авторски в потребителски режим (с цел тестване) става с натискане на клавиш F4.
 
 
            Фиг.2. Работно пространство на авторската система Illuminatus Opus
 
       Работното пространство на системата в авторски режим се разделя на три групи:
 
       • навигатор в лявата част показва дървовидната структура на отворените мултимедийни приложения и техните обекти;
       • в долната част се намира галерия с готови елементи, които могат да бъдат изтеглени в приложението;
       • основната част от работното пространство се заема от текущата страницата или от малки изображения на всички страници в ММП.
 
       В галерията на компонентите има такива обекти, като например бутони и видеоконтроли. Тези обекти могат лесно да се изтеглят и да се пуснат в страница от ММП. Авторът може да създава такива обекти и след това да ги запазва в галерията за повторна употреба.
       Авторската система Illuminatus Opus работи с всички типове мултимедийни елементи: текст, звук, видео, анимация. Системата има богати възможности за работа с графики, включително и векторни. Файлове на Microsoft Office и Macromedia Flash могат да бъдат отваряни и изобразявани в страниците от ММП. Могат да бъдат създавани различни типове бутони, на които се задава голямо разнообразие от предварително дефинирани действия. Illuminatus Opus притежава библиотека (Question Wizard), която улеснява създаването на обучаващи ММП.
       Авторът може да работи с голям брой предварително дефинирани обекти и свойства, а чрез използване на скриптовия език за програмиране OpusScript могат да се постигнат още по- добри резултати. Методите за разпространение на крайния продукт са няколко: като Windows програма или като HTML страници в Internet. С помощта на plug-in [iO], ММП предназначени за Windows могат да бъдат визуализирани в Internet.
 
       1.3. Macromedia Dreamweaver MX & Course Builder
 
       Macromedia Dreamweaver MX (Фиг.3) представлява мощен web редактор за създаване на Internet страници и Internet базирани ММП. Страниците могат да включват JavaScript, Flash, елементи от Fireworks или Shockwave Director филми.
 
 
                Фиг.3. Работно пространство на Macromedia Dreamweaver MX
 

       Course Builder представлява безплатно разширение, което дава възможност за използване на елементи за обучение. С помощта на Course Builder авторът може да добавя взаимодействия от типа: избор на един от много; избор истина/лъжа; попълване в празно поле; въвеждане на текст; изтегляне и пускане; бутони; таймери; плъзгачи. Course Builder включва модула Knowledge Track, който осигурява следене и запомняне успеваемостта на студентите (брой верни и неверни отговори, брой опити, времена за отговор, оценка). Тази информация може да бъде прехвърлена към система за управление на курсове (Learning Management System - LMS) или към база данни (например Microsoft Access). Кодът, генериран от Dreamweaver MX и Course Builder е web-native (HTML, DHTML и JavaScript) и не е необходимо използване на аплети или plug-in, за да се разглежда ММП в Internet.

 

 

 


Коментирай свободно: