Цифров интерфейс за музикални инструменти (MIDI)

- Секция Мултимедия
    MIDI е съкращение от Musical Instrument Digital Interface - цифров интерфейс за музикални инструменти.
Разработен е през 1982 г. от водещи производители на електронни инструменти
с цел уеднаквяване на методите за управление и осигуряване на възможност за обединяване
на няколко инструмента в единна система (фиг.5.5).
    Днес MIDI е задължителен интерфейс за всеки електронен инструмент и стандартен интерфейс
в музикалните студия. С негова помощ се съединяват не само музикални инструменти, но и средства за запис, възпроизвеждане и обработка на звука.
 
Към MIDI инструментите се причисляват различни апаратури и музикални инструменти, които отговарят на MIDI спецификацията (например MIDI клавиатури, магнетофони, блокове за обработване на звук и др.). Синтезаторите на звуковите карти също се управляват по MIDI интерфейс - апаратно или с помощта на драйвер. Самият интерфейс не оказва влияние на звученето на синтезатора, а представлява само универсален начин за управление на неговата работа.
Параметрите на звучене на синтезатора зависят от неговата конструкция.
  
1. Предназначение

    Основното предназначение на MIDI е съхраняване и предаване на музикална информация.
Това може да бъде:
   • управление на музикални инструменти в реално време;
    • запис на МЮ/-поток (получен при изпълнение на музикант) върху медиен
носител с последващо редактиране и възпроизвеждане;
    • синхронизиране работата на различни устройства (синтезатори, ритъм-
машини, магнетофони, блокове за обработване на звук, устроства за светлинни и
специални ефекти).
    Всеки път, когато изпълнителят въздейства върху органите за управление на инструмента (натискане/отпускане на клавиш, педал, изменение положението на регулаторите и др.) се формира съответно MIDI съобщение и се предава по интерфейса. Останалите MIDI инструменти, които са свързани в една система, при получаване на съобщенията ги обработват както при въздействие на техните собствени органи за управление. По този начин потокът от MIDI съобщения копира действията на изпълнителя като запазва типичния за него стил - динамика, технически параметри и др. При запис върху носители за съхраняване на информация MIDI съобщенията се допълват от времеви указатели, с помощта на които при възпроизвеждане напълно и еднозначно се възстановява изходния MIDI поток.
  
2.MIDI спецификация

    Спецификацията MIDI се състои от две части: апаратна спецификация на самия интерфейс и спецификация на формата на данните - описание на системата за предаване на съобщения. Различават се апаратен МЮ/-интерфейс и формат на MIDI данните (MIDI партитура):
    Апаратният интерфейс описва методите за физическо съединяване на източника и приемника на съобщения. Всеки инструмент има три присъединителни куплунга: In (вход), Out (изход) и Thru (копие на сигнала от входа през буфер)
(фиг.5.).
    Форматът на данните се използва за създаване, съхранение и предаване на MIDI съобщения. Повечето съобщения се предават в реално време по 16 канала и отразяват въздействието на изпълнителя върху клавиатурата, педалите, регулаторите и другите органи за управление на инструментите. Друга част от съобщенията се използват за задаване на общи режими на работа на
инструментите, параметрите на звука, дискретизация и др. MIDI интерфейсът дава възможност за едновременно изпълнение на 16 или 32 инструмента.
   
Фиг. 5. Обединяване на няколко MIDI инструмента в единна система


   
   3. Видове MIDI устройства

    Съществуващите MIDI устройства могат да бъдат разделени на следните групи:
    • /И/О/-контролери - представляват устройства, които не притежават средства за синтезиране на звук и могат единствено да формират MIDI команди. Това могат да бъдат клавиатури, педали, ударни инструменти и др. с датчици и анализатори на потребителското въздействие.
    • тон-генератори - представляват устройствата, които се използват единствено за създаване на звук с помощта на MIDI команди. Тон-генератори, притежаващи достатъчно възможности за управление могат точно да възпроизведат звученето
на инструмента по формирания от MIDI- контролера поток.
   

    4.MIDI стандарти
 
    Днес основните MIDI стандарти са четири на брой: GM, GS, XG и GM2
(табл. 3.).
   
  

  
 
 


 


Коментирай свободно: