a


I. 1. буквата from A to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
2. A уч. оценка отличен
straight A ам. пълно отличие
3. A1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
4. A муз. ла
II. 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда)
2. един, една, едно (често не се превежда)
not A нито един/една/едно
not A word нито/ни (една) дума
3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
he gets ... A day/week, etc. той получава по ... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
one pound A dozen (по) една лира дузината
four levs A kilo по четири лева килото
fifty lew A person по петдесет лева на човек
4. със собствени имена като, който прилича на
he thinks he is A Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон
5. (с all of) еднакъв, един и същ
they are all of A size те всички са еднакви/една и съща големина
6. известен, някакъв
in A measure в известна/някаква стелен
in A sense в известен смисъл
7. някакъв, някой си
A Mr B. has come някой си г-н Б. е дошъл
A man is asking to see you някакъв човек иска да те види
they were killed to A man те бяха избити до един

Send error button

Вземи линк: