Светкавица

- Секция Любопитно

Светкавица

Върху суха чаша  постави ме­тална лопатка за торта, а вър­ху нея парче твърд пенопласт (стиропор),   което   предвари­телно е добре натрито с вълне­на кърпа. Приближавай пръста на ръката си към дръжката на лопатката. Малко преди да я до­косне, ще блесне искра — ис­тинска малка светкавица.
 
Поставянето на отрицателно заредената   пластмаса (пено­пласт) върху лопатката за тор­та води до равномерно разпределение на отрицателните заряди във всички части на метала чак до края на дръжката. От там започва и изравняване на напреженията между лопатка­та и пръста. 
 
Пластмасовите материали могат да задържат много силни електрически заря­ди. С оглед на това металните стелажи, върху които се съхра­няват навити на рула тънколистови пластмаси в магазините и складовете, се заземяват, за­щото в противен случай при приближаване често се появя­ват силни електрически искри.

 


Коментирай свободно: