СЕННИКОВИДЕН ГАРВАНСКИ ЛУК - (Ornithogalum umbellatum)

- Секция Биология

СЕННИКОВИДЕН ГАРВАНСКИ ЛУКСенниковидният гарвански лук е пролетно растение. Още през март из храсталаците и ливадите се появяват неговите цветоносни стръкове. Той расте еднакво добре и в низините, и по високите до 1000 м над м. в. места. Луковицата му се отличава с честото образуване на малки дъщерни луковички. А надземното стъбло е право, неразклонено, високо е от 10 до 30 см. От връхната част на луковицата излизат 3-4 линейни листа, които по средата са пронизани от бяла надлъжна ивица.

Стъблото завършва с цветоносна част. В нея се различават малки прицветни листчета - от пазвата на всяко едно от тях излиза дълга хоризонтална цветна дръжка, която завършва с цвят. Така цветовете формират преходно щитовидно гроздовидно съцветие и в действителност името "сенниковиден" на този гарвански лук не е точно, защото съцветието сенник е устроено по различен начин. Цветовете на сенниковидния гарвански лук са правилни, двуполови. В тяхното устройство не се откриват никакви принципни различия с общия тип на семейство Кремови. Трябва да знаете обаче, че белите им околоцветни листчета се отличават със зелена ивица на тръбната си страна. В едно съцветие обикновено има по 5 - 6 цвята. По този начин са устроени цветовете и на останалите 9 диворастящи вида гарвански лук у нас. Но всички те имат по-различно устроени плодове.

В началото на април се виждат първите цъфнали растения от сенниковидния гарвански лук, а най-закъснелите цъфтят през юни. Цели три месеца насекомите преминават от цвят на цвят, от растение на растение и така извършват опрашването им. Скоро след това растенията завързват плодове. Те са продълговато яйцевидни кутийки с 6 ребра, еднакво раздалечени помежду си. След като узреят, плодовете се разпукват по 3 шева и от тях се изсипват дребни плоски семена. При всички останали видове гарвански лук плодовете са или с криловидни ребра, или ребрата са неравномерно раздалечени едно от друго, или пък кутийката е сферична. Сенниковидният гарвански лук се размножава освен чрез семена и с дребните дъщерни луковички. Сенниковидният гарвански лук се използува като декоративно растение в някои паркове и градини.


Коментирай свободно: