СЕМЕЙСТВО БУКОВИ - (Fagaceae)

- Секция Биология

СЕМЕЙСТВО БУКОВИ - (Fagaceae)Към това семейство наред с познатите ви от нашата природа родове бук, дъб и кестен се числят още 5 рода, разпространени в различни части на земното кълбо. Цялото семейство включва общо около 900 вида, които се срещат предимно в тропичния, субтропичния и умерения климатичен пояс на Северното полукълбо. В Южното полукълбо и в студените климатични зони те са застъпени с много малко видове. Например в Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия буковите са представени с един-единствен род - Нотофагус (Notbofagus).Почти всички букови са дървета, малка част са храсти, а лиани, епифити и тревисти представители сред тях изобщо няма.

И всички образуват къде по-обширни, къде по-ограничени гори или храстови съобщества от листопадни или вечнозелени видове. Ако попитате кое всъщност обединява тези 8 рода и около 900 вида в едно семейство, ще ви отговорим, че устройството на цветовете и плодовете ги свързва най-здраво. Цветовете на всички букови са еднополови, а растенията са еднодомни. Най-често и мъжките, и женските цветове са групирани по 2 - 3 заедно в обща чашковидна люспа. Тези малки цветни групички се наричат дихазии. На всяко растение обикновено се развиват множество мъжки и женски дихазии, събрани в еднополови съцветия, които при различните родове са ресовидни, класовидни или топчести. Плодът на буковите е едносеменно орехче, което най-често се нарича жълъд. При всички членове на семейството плодът е обхванат напълно или частично от вдървеняла обвивка - купула.

Нейната повърхност при едни видове е гладка, а при други е покрита с люспи, брадавички или шиловидни израстъци. Буковите растения са предимно анемофилни, но някои видове са ентомофилни растения. В нашата флора от семейство Букови растат 2 вида бук, 1 вид кестен и 15 вида дъб. Между буковите почти няма вид, който да не допринася някаква полза за човека и животните. Те са основен източник за получаването на строителен материал за най-различни цели тяхната дървесина е ценна суровина за хартиено-целулознага промишленост. Плодовете им, смлени като брашно, са добра храна за животните, а плодовете на кестена са вкусни и за човека. Те съдържат от 30 до 50% мазнини и до 30% белтъчини. След по-специална преработка някои от плодовете се използуват и в хранителната промишленост. Много важна роля буковите играят за изграждането на обширни гори, особено в Северното полукълбо. Голяма част от представителите на семейството се използуват и в мебелната промишленост заради хубавата им дървесина.


Коментирай свободно: