Разработване и създаване на ММП - част 1

- Секция Мултимедия

 

     Разработването и създаването на ММП са две взаимосвързани дейности. На практика разработването не завършва докато не бъде създадено окончателното приложение. Най-добрите приложения често са резултат от постоянни уточнения и модификации по време на целия процес на разработване. От друга страна твърде многото преправения и доработки могат да струват много време и средства.
    Авторите на ММП трябва да знаят преимуществата и ограниченията, които отделните мултимедийни елементи налагат. Например безсмислено е да се преобразуват звукови клипове в 16-битов стерео звук с честота на дискретизация 44,1 KHz, или да се създават видеоклипове с честота 30 кадъра/сек, ако компютрите на крайните потребители не притежават достатъчно бързодействие и необходимата звукова карта.
 
    1. Технология на създаване на ММП
 
    При реализиране на едно ММП могат да възникнат много задачи. Целият процес на работа по приложението е добре да бъде представен във вид на блок-схема (фиг.1), която представлява технология на създаването на мултимедийни приложения:
 
    • Протичането на цялостния процес, видът на медиите, тяхното позициониране в последователностите се фиксират в сценарий. След като се състави сценарий, той трябва да се обсъди с възложителя, да се нанесат корекции (ако е необходимо) и да се приеме.
    • Сценарият се декомпозира до кадри, т.е. разделя се на отделни части (кадри), които представляват едно цяло.
    • Всеки кадър се декомпозира до обекти, т.е. всяка основна част (кадър) се разделя на подчасти (обекти).
    • Следващите две стъпки са създаване и редактиране на мултимедийните обекти: текстови, растерни графики, неподвижни векторни графики, подвижни векторни графики, видео и аудио. За създаването и редактирането на отделните обекти са определени отделни работни места, като зад всяко работно място стои специализиран в съответната област специалист.
    • Готовите обекти се интегрират в кадри. Извършва се цялостното оформление на отделните кадри.
    • Кадрите се свързват според сценария. Осъществява се връзката между кадрите с помощта на избраната авторска система.
    • Създават се управляващи и контролни структури с помощта на езика за програмиране на авторската система.
    • След създаването на мултимедийното приложение и преди да се оформи окончателния вариант трябва да се проведе практически тест. ММП трябва да се тества от изпълнителя, възложителя и потребители. Идеална за тест е подходящо подбрана публика, имаща отношение към поставената цел на ММП.
 
    2. Разработване на ММП
 
    Разработването на ММП е постоянно търсене на оптимално решение, избор, вземане на решение и реализиране на задачата. След това следват етапите на тестване и доработване.
    В зависимост от тематичния обхват на приложението, броят на хората и стила им на работа може да бъде избран един от двата метода за създаване на мултимедия: разработване на сценарий (storyboard) или графични шаблони за всеки екран.
    Разработването на сценарий е препоръчително, когато трябва да се започне работа по приложението, а още не са уточнени (или не са получени лицензи за използване) всички мултимедийни елементи.
    При работата с графични шаблони за всеки екран се указва какво трябва да съдържа: изображения, звукови файлове, навигация, задаване на цветове и оттенъци, текстово съдържание, шрифтове, вид на бутоните и др.
 
 


   Фиг. 1. Технология на създаване на мултимедийни приложения
                                
   2.1. Разработване структурата на ММП
 
   ММП е нещо много повече от просто обединяване на текст, графика, звук и видео. Начинът на комбиниране на тези елементи определя целта на приложението и неговото съдържание.
   Структурата на приложението има също толкова важно значение, както и самото съдържание на приложението.
 
   2.1.1. Навигация
 
   Първият етап при разработването на приложението трябва да бъде създаването на неговата структура, тъй като навигационната карта отразява връзките между различните елементи и помага много при организиране на съдържанието. Навигационната карта съдържа логическата блок-схема на интерфейса. Тя описва обектите на приложението и указва действията, които те изпълняват при взаимодействие с потребителя.
   В мултимедията се използват няколко основни типа навигационни структури: линейна, йерархична, нелинейна и смесена.
  Линейна - използва последователни преходи от един екран към друг или от един блок информация към друг (фиг.2.).
 
                    
                            Фиг. 2. Линейна навигационна структура
 
 Йерархична - използва преходи по разклоненията на дървовидна структура, която се оформя от логиката на самото съдържание (фиг.3).
 
 
                   Фиг. 3. Йерархична навигационна структура
 
   Нелинейна - използват се свободни преходи в съдържанието на приложението без ограничение от определен маршрут (фиг.4).
 
 
 
                    Фиг. 4. Нелинейна навигационна структура

    Смесена - потребителите могат свободно да избират маршрути на преходите, но при това са ограничени от линейни участъци, които представляват логически последователности.
 

                       
               Фиг. 5. Смесена навигационна структура
 
    По-голяма част от навигационните карти имат нелинейна навигационна структура. При тях потребителят винаги може да премине към предметен указател, речник или помощ. Важно е да се даде на потребителя усещането, че той е свободен в своя избор. Много важно е да бъдат предвидени и подходящи подсказки, които качествено да информират потребителя за направения избор.
    Навигационните карти и сценарият представляват архитектурните чертежи на ММП. Сценарият на приложението се обединява с навигационните карти в процеса на разработване.
    Мултимедията предоставя големи възможности за преходи в съдържанието на приложението. Въпреки това възможностите за преход трябва да бъдат ограничени до някаква степен, тъй като прекалено големият им брой създава впечатление за хаос и обърква потребителя. Трябва да се поддържа една сюжетна линия като се дава възможност за преминаване към други обекти за

получаване на по-подробна информация. Добре е да има и екрани, към които потребителят да може да преминава по всяко време.

 

 

 


Коментирай свободно: