променлив
variable, changeable, inconstant, uncertain
(за цвят) shimmering
ПРОМЕНЛИВo време changeable/broken/uncertain weather
ПРОМЕНЛИВ вятър a changeable wind, мор. a baffling wind
ПРОМЕНЛИВa облачност variable cloudiness
ПРОМЕНЛИВ успех varying success
ПРОМЕНЛИВa величина мат. a variable quantity
ПРОМЕНЛИВ ток ел. an alternating current, съкр. а. с.
ПРОМЕНЛИВ капитал икон. variable capital
ПРОМЕНЛИВи убеждения liquid views/concepts


Вземи линк: