crane-fly
['kreinflai]
n зоол. дългоножка (насекомо)


Вземи линк: