Правилник на шахматната игра- Част Втора

- Секция Игри

Член 4: Изпълнение на ходовете

4.1. Всеки ход трябва да се извършва само с една ръка.

4.2. Състезателят, който е на ход, при положение, че първо е изявил намерението си (например, като каже „ж’адуб“ или “ай ъджаст” /поправям/), може да подреди една или повече фигури на полетата им.

4.3. С изключение на предвиденото в чл. 4.2, ако състезателят, който е на ход,  съзнателно докосне на дъската:
      а. една или повече от собствените си фигури, той трябва да премести първата докосна-та фигура, която може да бъде преместена, или
      b. една или повече от фигурите на противника, той трябва да вземе първата докосната фигура, която може да бъде взета, или
      c. една фигура от всеки цвят, той трябва да вземе фигурата на противника със своята фигура или ако това е неправомерно, да премести или вземе първата докосната фигура, която може да бъде преместена или взета. Ако не е ясно дали първо е докосната собствената фигура или тази на противника, ще се счита, че собствената фигура е била докосната, преди тази на противника.

4.4. а. Ако състезател съзнателно докосне царя и после топа си, той трябва да извърши рокада от тази страна, ако е  правомерно да я направи.
       b. Ако състезател съзнателно докосне топ и после царя си, на него не му се позволява да извърши рокада от тази страна и ситуацията се определя съгласно чл. 4.3. а.
       c. Ако състезател, който възнамерява да направи рокада, докосне царя си или царя и топа си едновременно, а рокадата от тази страна е неправомерна, той трябва да направи друг правомерен ход с царя, който може да бъде и рокада на другата страна. Ако ход с царя е невъзможен, състезателят е свободен да направи какъвто и да е правомерен ход.
       d. Ако състезател “произвежда” пешка, изборът на произведената фигура е завършен, когато произведената фигура докосне полето на произвеждане.

4.5. Ако нито една от докоснатите фигури не може да бъде преместена или взета, състезателят може да извърши какъвто и да е правомерен ход.

4.6. Когато при възможен ход или част от възможен ход, фигура е поставена на дадено поле, тя не може да бъде преместена на друго поле. Счита се, че ходът е бил извършен, когато са изпълнени всички съответни изисквания на чл. 3.
       а. в случай на вземане, когато взетата фигура е била отделена от шахматната дъска и състезателят, който е поставил своята фигура на новото поле я е пуснал от своята ръка;
       b. в случай на рокада, когато ръката на състезателя е оставила топа на полето, току-що пресечено от царя. Когато състезателят е пуснал царя си от своята ръка, ходът все още не е извършен, но състезателят няма право да извърши никакъв друг ход, освен рокада на същата страна, в случай, че това е правомерно;
       с. в случай на произвеждане на пешка, когато пешката е била отделена от шахматната дъска и ръката на състезателя е пуснала новата фигура след поставянето й на полето на произвеждане. Ако състезателят е пуснал от своята ръка пешката, която е достигнала полето на произвеждане, ходът все още не е извършен, но състезателят няма право да постави пешката на друго поле.

4.7. Състезател губи правото си на рекламация срещу нарушения на противника на чл. 4.3 или 4.4, след като самият той съзнателно е докоснал фигура.

Член 5: Завършване на партията


5.1. а. Партията се печели от състезателя, който е матирал царя на    противника си. В такъв случай, партията завършва незабавно, при условие че ходът, който поражда матовата позиция, е бил правомерен.
       b. Партията се печели от състезателя, чийто противник обяви, че се предава. С това партията завършва незабавно.

5.2. а. Партията е реми, когато състезателят, който е на ход, не може да направи пра-вомерен ход и царят му не е под шах. Партията се обявява за завършила с „пат“. С това партията завършва незабавно, при условие че ходът, който поражда патовата позиция, е бил правомерен.
       b. Партията е реми, когато се е появила позиция, в която нито един от състезателите не може да матира царя на противника си с каквато и да било поредица от правомерни ходове. Приема се, че партията завършва в “мъртва позиция”. С това веднага завършва партията, при условие че ходът, който поражда позицията е бил правомерен.
       c. Партията е реми при съгласие между двамата състезатели по време на партията. С това партията завършва незабавно (вж. чл. 9.1)
       d. Партията може да бъде реми, ако идентична позиция ще се появи непосредствено или вече се е появявала най-малко три пъти върху шахматната дъска (вж. чл. 9.2).
       e. Партията може да бъде реми, ако всеки един от състезателите е направил послед-ните най-малко 50 последователни хода без да премести пешка или без каквото и да е вземане (вж. чл. 9.3).
Състезателни правила

Член 6: Шахматен часовник

6.1. „Шахматен часовник“ означава часовник с два часовникови циферблата, свързани един с друг по такъв начин, че само един от тях да отмерва времето в даден период.
„Часовник“ според Правилника на шахмата означава един от двата часовникови циферблата за измерване на времето.
       „Падане на флага“ означава изтичане на определеното време за състезател.

6.2. а. Когато се използва шахматен часовник, всеки състезател трябва да направи мини-мален брой ходове или всички ходове за определен период от време (б. пр. контролното време); и/или с всеки ход може да му бъде дадено допълнително време. Всички тези подробности трябва да бъдат уточнени предварително.
       b. Времето, спестено от състезател по време на една контрола, се прибавя към време-то, с което разполага за следващата контрола, с изключение на случаите на time delay mode. В случаите на time delay mode двамата състезатели получават определено “основно време за мислене”. Освен това всеки състезател получава и “фиксирано допълнително време” с всеки ход. Използването на основното време започва само след като допълнителното време е изтекло. При условие, че състезателят спре часовника си преди изтичане на допълнителното време, основното време не се променя, без значение каква част от допълнителното време е изразходвана.

6.3. Всеки часовников циферблат има „флаг“. Веднага след падането на флага се прове-ряват изискванията на чл. 6.2. а.

6.4. Съдията решава къде да се постави часовника преди започване на партията.

6.5.
В часа, определен за начало на партията, се пуска часовника на състезателя с белите фигури.

6.6. Ако никой от състезателите не се яви при започване на партията, състезателят с бели фигури губи цялото време, което е изтекло до идването му, освен ако правилата на състезанието не сочат нещо друго или съдията не вземе различно решение.

6.7. Всеки състезател, който се яви пред шахматната дъска по-късно от един час след обя-веното по график време за начало на съответния кръг, губи партията,  освен ако правилата на състезанието не сочат нещо друго или съдията не вземе различно решение.

6.8. а.
По време на партия всеки състезател, направил хода си върху дъската, спира соб-ствения си часовник и стартира часовника на противника си. На състезател винаги трябва да се разрешава да спира часовника си. Ходът му не се счита за приключил докато не го е направил, освен ако извършеният ход не слага край на партията (вж. чл. 5.1 и 5.2).
Времето между извършването на хода върху шахматната дъска, спирането на собствения часовник и стартирането на този на противника, се счита за част от времето, определено на състезателя.
       b. Състезателят трябва да спре часовника си със същата ръка, с която е направил хода. Забранява се на състезателите да държат пръст върху бутона на часовника или да „кръжат“ с ръка над него.
       c. Състезателите трябва да боравят правилно с шахматния часовник. Забранено е да се натиска шумно, да се вдига или да се удря по него. Неправилно боравене с часовника се наказва съгласно чл. 13.4.
       d. Ако състезател е неспособен да използва часовника, може да му бъде осигурен по-мощник, приемлив за главния съдия, който да манипулира с часовника. Неговият часовник трябва да бъде коригиран справедливо от съдията.

6.9. Флагчето се счита за паднало, когато съдията отбележи факта или когато един от двамата състезатели е извършил правомерна рекламация във връзка с това.

6.10. С изключение, на случаите, когато се прилагат чл. 5.1 или някои от чл. 5.2. а, b и c, ако състезател не завърши определения брой ходове за даденото време, губи партията. Независимо от това, партията е реми, ако позицията е такава, че противникът не може да матира състезателя с каквато и да било възможна серия от правомерни ходове (дори посредством най-неумелата контра игра).

6.11. Всяко показание на часовниците се счита за окончателно при отсъствие на очевиден дефект. Шахматен часовник с очевиден дефект се заменя. Съдията трябва да замени дефектния часовник и да вземе най-справедливото решение при определяне на времената, които да бъдат нагласени на новия часовник.

6.12. Ако и двете флагчета са паднали и е невъзможно да се установи кое флагче е паднало първо, тогава
        а. партията продължава, ако това се случва във всеки друг период на партията, ос-вен в последния.
        b. партията е реми, ако това се случва в последния период на партията, в който тряб-ва да бъдат направени всички останали ходове.

6.13. а. Ако партията трябва да бъде прекъсната, съдията спира часовниците.
        b. Състезател може да спре часовниците, само за да потърси помощ от съдията, на-пример, когато е извършено произвеждане и исканата фигура не е налице.
        c. Във всеки един случай съдията решава, кога да започне отново партията.
        d. Ако състезател спре часовниците, за да потърси помощ от съдията, съдията реша-ва дали състезателят е имал валидно основание за това. Ако е ясно, че състезателят е нямал основателна причина за спирането на часовниците, то той се наказва съгласно чл. 13.4.

6.14. Ако се случи някаква нередност и/или фигурите трябва да се върнат на предишна позиция, съдията трябва да определи възможно най-точно времената, които да показват часовниците. При необходимост, той също така нагласява брояча на ходовете на часовника.

6.15. Разрешава се поставянето на екрани, монитори или демонстрационни табла в залата за игра, които показват настоящата позиция на дъската, ходовете и броя на изиграните ходове, както и на часовници, които също сочат броя на ходовете. В такива случаи, състезател не може да прави контестация въз основа само на информация, показана по такъв начин.

Член 7: Нередности

7.1. а. Ако по време на партия се разбере, че първоначалната позиция на фигурите е била неправилна, тя се анулира и се играе нова партия.
       b. Ако по време на партия се окаже, че единствената грешка е поставянето на шахматната дъска в противоречие с чл. 2.1, партията продължава, като постигнатата позиция трябва да се премести на правилно поставена шахматна дъска.

7.2. Ако партията е започнала с разменени цветове на фигурите, тя продължава, освен ако съдията не вземе друго решение.

7.3. Ако състезател постави неправилно една или повече фигури, той трябва да възстанови правилната им позиция за сметка на собственото си време. При необходимост, състе-зателят или противникът му трябва да спрат часовника и да изискат съдействието на съдията. Съдията може да накаже състезателя, който е разместил фигурите.

7.4. а. Ако по време на партия се окаже, че е завършен неправилен ход, включително несъобразяване с изискванията за произвеждане на пешка или вземане на царя на опонента, възстановява се позицията непосредствено преди нередовното положение. Ако позицията непосредствено преди нередовното положение не може да бъде определена, то партията продължава от последната установена позиция преди него. Часовниците се нагласяват съгласно чл. 6.14. Чл. 4.3 се прилага към хода, заменящ неправилния ход. След това партията продължава от възстановената позиция.
       b. След прилагането на чл. 7.4. а, за първите два неправилни хода на даден състеза-тел, съдията дава две минути допълнително на противника за всеки от тях. При трети неправилен ход от същия състезател, съдията обявява партията за загубена за този състезател.

7.5. Ако по време на партия се установи, че фигури са били разместени от полетата си, възстановява се позицията им преди нередовното положение. Ако позицията, която е била непосредствено преди нередовното положение не може да бъде определена, партията продължава от последната позиция преди нередовното положение, която може да бъде определена. Часовниците се нагласяват съгласно чл. 6.14. След това партията продължава от възстановената позиция.

Съдържание:

Правилник на шахматната игра- Част Първа
Правилник на шахматната игра- Част Втора
Правилник на шахматната игра- Част Трета
Правилник на шахматната игра- Част Четвърта
Правилник на шахматната игра- Част Пета

 


Коментирай свободно: