Правилник на шахматната игра- Част Трета

- Секция Игри

Член 8: Записване на ходовете

8.1. По време на игра всеки състезател е длъжен да записва правилно собствените си ходове и тези на противника си, ход след ход, възможно най-ясно и четливо с алгебричната нотация (Приложение Е), върху “бланката”, определена за състезанието. Забранено е да се записва ход предварително, освен за целите на рекламация за реми по чл. 9.2 и 9.3.

Състезател може да отговори на ход на противника си, преди да го е записал, ако желае това. Той трябва да запише предишния си ход преди да направи следващ. И двамата състезатели трябва да отбележат на бланките си предложението за реми (=). (Приложение Е13) Ако състезател не е способен да записва ходовете, може да му бъде осигурен помощник, приемлив за главния съдия, който да извършва записа на ходовете. Часовникът на този състезател трябва да бъде коригиран справедливо от съдията.

8.2. Съдията трябва да може да вижда бланките на състезателите по време на цялата партия.

8.3. Бланките са собственост на организаторите на проявата.

8.4. Ако състезател има по-малко от пет минути на часовника си в даден момент от период за игра и няма допълнително време от 30 секунди или повече, добавяни към всеки ход, то тогава той не е задължен да съблюдава изискванията на чл. 8.1. Веднага след падане на единия флаг, състезателят трябва да допълни бланката си с последните данни преди да премести фигура на шахматната дъска.

8.5. а. Ако нито един от двамата състезатели не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4, съдията или негов помощник трябва да се опита да присъства на партията и да записва ходовете. В този случай,  съдията спира часовниците веднага след падането на едно от флагчетата. Тогава и двамата състезатели попълват последните данни в бланките си, като използват тази на съдията или на противника си.
       b. Ако само единият състезател не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4, той трябва веднага след падането на собствения му флаг или този на противника, да актуализира данните на бланката си преди да премести фигура на таблото. Ако състезател е на ход, той може да ползва бланката на противника си, но трябва да я върне преди извършването на хода си.
       c. Ако няма наличен пълен запис, състезателите трябва да възстановят партията върху втора шахматна дъска под контрола на съдията или негов помощник. Той трябва първо да запише действителната позиция на шахматната дъска, времената на часовниците и броя на извършените ходове, ако тази информация е в наличност, преди партията да бъде възстановена.

8.6. Ако бланките не могат да бъдат попълнени с последните данни, които да покажат, че състезател е просрочил определеното време, следващият изигран ход се счита като първи за следващата контрола от време, освен ако няма доказателства, че са изиграни повече ходове.

8.7. При приключване на партията и двамата състезатели трябва да подпишат и двете бланки, посочвайки резултата от партията. Дори и да е неправилен, този резултат остава, освен ако съдията не вземе друго решение.

Член 9: Равна партия

9.1. а. Състезател, който иска да предложи реми, може да го направи след извършване на ход върху дъската и преди да спре часовника си и да пусне този на противника си. Предложение по всяко друго време на играта също е валидно, но трябва да се съблюдава чл. 12.6. При предложението не трябва да се поставят никакви условия. И при двата случая, предложението не може да се оттегли и остава валидно, докато противникът го приеме, отхвърли устно, отхвърли го като докосне фигура с намерение да я премести или вземе или ако партията е приключила по някакъв друг начин.
       b. Предложението за реми се отбелязва от всеки състезател върху бланката му със символ (вж. Приложение E13).
       c. Рекламация за реми по чл. 9.2, 9.3 или 10.2 се счита за предложение за реми.

9.2. Партията е реми, при правомерна рекламация от състезател, който е на ход, когато една и съща позиция, поне за трети път (без да е необходимо повторението да е последователно)
       а. ще се появи, ако той първо запише хода си в бланката и заяви на съдията намере-нието си да направи този ход, или
       b. току-що се е появила и в допълнение на това състезателят с рекламация за реми е на ход.

Позициитe, посочени в а и b се считат за еднакви, ако същият състезател е на ход, фигури от същия вид и цвят заемат същите полета и възможните ходове на всички фигури на двамата състезатели са едни и същи.   Позициите не са едни и същи, ако пешка, която е можело да бъде взета “ан пасан” вече не може да бъде взета по такъв начин или ако правото за рокада се е променило  временно или постоянно.

9.3. Партията е реми, при правилно искане на състезателя, който е на ход, ако
       а. той  запише в бланката си и заяви пред съдията намерението си  да играе ход, в резултат на който за последните 50 хода, направени от всеки състезател не е преместена пешка или извършено вземане или
       b. последните 50 последователни хода, направени от всеки състезател са без пре-местване на пешка или извършено вземане.

9.4. Ако състезателят направи ход без да е поискал реми, той губи правото на това искане при този ход, съгласно чл. 9.2 или 9.3.

9.5. Ако състезател поиска реми съгласно чл. 9.2 или 9.3, той трябва незабавно да спре двата часовника. Не му се разрешава да оттегли искането си.
       а. Ако искането се счете за правилно, партията веднага завършва реми.
       b. Ако искането се счете за неправилно, съдията добавя три минути към времето, кое-то остава на противника. В допълнение към това, ако рекламиращият има повече от две минути на часовника си, съдията намалява половината от времето, което му остава, но най-много до максимум от 3 минути. Ако рекламиращият има повече от една минута, но по-малко от две, тогава времето, което му остава ще бъде една минута. Ако рекламиращият има по-малко от една минута, съдията не трябва да прави каквито и да било промени на часовника му. След това партията продължава като се играе обявения ход.

9.6.  Партията е реми, когато е достигната позиция, при която не може да се матира противника посредством всяка възможна серия от правомерни ходове, дори при най-неумела игра. Това веднага завършва партията, при условие че ходът, пораждащ тази позиция е правомерен.

Член 10: Финал с бърза игра

10.1. „Финал с бърза игра“ е фазата от партия, в която всички (оставащи) ходове трябва да бъдат направени за ограничено време.

10.2. Ако състезателят, който е на ход, има по-малко от две минути, останали на часовника му, той може да поиска реми преди да падне флагчето му. Той трябва да спре часовниците и да повика съдията.
       а. Ако съдията е съгласен, че противникът не прави опит да спечели партията посред-ством нормални средства или ако не е възможно противникът да спечели чрез нормални средства, тогава съдията обявява партията за реми. В противен случай съдията отлага решението си или отхвърля рекламацията.
       b. Ако съдията отложи решението си, противникът може да получи две допълнителни минути време за обмисляне и играта продължава, по възможност, в присъствието на съдия. Съдията обявява окончателния резултат по-късно по време на партията или след като флагът е паднал. Той трябва да обяви партията за реми, ако е съгласен, че финалната позиция не може да бъде спечелена с нормални средства или че противникът не полага необходимите усилия, за да спечели играта чрез нормални средства.
       c. Ако съдията отхвърли рекламацията, противникът на рекламиращия получава до-пълнително две минути.
       d. Решението на съдията касаещо чл. 10.2. а, b, c е окончателно.

Член 11: Точкуване

11.1. При положение, че предварително няма други разпоредби, състезател, който спечели партията си, или спечели служебно, получава една (1) точка, състезател, който губи партията си, или е наказан със загуба, не получава точки (0) и състезател, който завърши партията си реми получава половин точка (1/2).

Член 12: Поведение на състезателите

12.1. Състезателите не трябва да се държат по начин, уронващ престижа на шахматната игра.

12.2. а. Забранено е по време на игра състезателите да ползват писмени бележки, източ-ници на информация, съвети или да анализират на друга шахматна дъска.
         б. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника се определя от съдията.

12.3. Бланките се ползват само за записване на ходовете, времената на часовниците, предложенията за реми, въпроси, относно рекламации и други данни свързани с изброените.

12.4. Състезатели, които са приключили партията си, се считат за зрители.

12.5. Не се разрешава на състезателите да напускат „зоната на състезанието“ без разреше-ние от съдията. Зона на състезанието се счита игровото поле, стаите за почивки, местата за разхладителни напитки, местата за пушене и други зони, определени от съдията.
Състезателят, който е на ход, няма право да напуска игровото поле без разрешение на съдията.

12.6. Забранено е да се разсейва или дразни противника по какъвто и да било начин. Това включва неоснователни рекламации или предложения за реми.

12.7. Нарушение на всяка една част от чл. 12.1 до чл. 12.6 води до наказания съгласно чл. 13.4.

12.8. Състезател, който системно отказва да съблюдава Правилника на шахмата се наказ-ва, като му се присъжда загуба на партията. Съдията решава относно точките на противника.

12.9. Ако се окаже, че и двамата състезатели са нарушили чл. 12.8, партията се обявява за загубена и от двамата състезатели.

Член 13: Роля на съдията (виж. и Предговора в част Първа)

13.1. Съдията трябва да следи за стриктното съблюдаване на Правилника на шахмата.

13.2. Съдията трябва да действа в най-добър интерес на състезанието. Той трябва да оси-гури поддържането на добра околна среда за игра, както и състезателите да не бъдат обезпокоявани. Той контролира развоя на състезанието.

13.3. Съдията контролира партиите, особено, когато на състезателите не им достига време, налага решения, които е взел и наказва състезатели, когато се налага.

13.4. Съдията може да наложи едно или повече от следните наказания:
        а. предупреждение,
        b. увеличаване на оставащото време на противника,
        c. намаляване на оставащото време на състезателя, извършил нарушение,
        d. обявяване, че партията е загубена,
        e. намаляване на получените точки в дадена партия на състезателя, извършил нару-шение,
        f. увеличаване на точките, получени в дадена партия от противника, до максимума възможен за тази партия,
        g. изключване от турнира.

13.5. Съдията може да присъди на един или и на двамата състезатели допълнително вре-ме  в случай на външни смущения на партията.

13.6. Съдията не трябва да се намесва в партията, с изключение на случаите, посочени в Правилника на шахмата. Той не трябва да посочва броя на извършените ходове, с изключение на случаите, когато се прилага чл. 8.5, когато поне един от флаговете е паднал. Съдията трябва да се въздържа да  информира състезател, че противникът му е извършил ход или че състезателят не е натиснал своя часовник.

13.7. a.
Зрители и състезатели от други партии не трябва да говорят за или да се намесват по-друг начин в партия. Ако е необходимо, съдията може да изгони нарушителите от зоната на състезанието.
         b. Забранено е използването на мобилни телефони в зоната на състезанието и всяка друга зона, определена от съдията.

Член 14: ФИДЕ

Федерациите-членки могат да помолят ФИДЕ да даде официално решение по проблеми, свързани с Правилника на шахмата.

Съдържание:

Правилник на шахматната игра- Част Първа
Правилник на шахматната игра- Част Втора
Правилник на шахматната игра- Част Трета
Правилник на шахматната игра- Част Четвърта
Правилник на шахматната игра- Част Пета
 


Коментирай свободно: