Правилник на шахматната игра- Част Първа

- Секция Игри

Предговор
Правилникът на шахмата не може да обхване всички възможни положения, които биха могли да възникнат по време на игра, нито пък може да регулира всички административни въпроси. За случаите, които не са точно описани в него, трябва да може да се вземе правилно решение на базата на разгледаните сходни положения в Правилника. Правилникът предполага, че съдиите притежават необходимата компетентност, трезва преценка и абсолютна обективност. Правило с твърде много подробности би лишило съдията от свободата му да вземе решение и би му попречило да намери решение на проблем, продиктувано от справедливостта, логиката и специалните обстоятелства.

Основни правила на играта

Член 1: Естество и цели на шахматната партия

1.1. Шахматната партия се играе между двама противници, които последователно местят фигури върху квадратна дъска, наречена „шахматна дъска“. Състезателят с бели фигури започва играта. Счита се, че състезател “е на ход”, когато противникът му е извършил хода си.

1.2. Целта на всеки състезател е да постави царя на противника си „под шах“ по такъв начин, че противникът му да няма право на допустим ход. Счита се, че състезателят постигнал тази цел, е „матирал“ царя на противника си и е спечелил партията. Оставянето на собствения цар “под шах”, излагането на собствения цар “под шах”, както и “вземането” на противниковия цар не се позволяват. Противникът, чийто цар е матиран, е загубил партията.

1.3. Ако позицията е такава, че никой състезател няма възможност да матира противника си, партията е реми.

Член 2: Първоначална позиция на фигурите на шахматната дъска

2.1. Шахматната дъска се състои от 8 х 8 замрежени 64 еднакви квадрата алтернативно светли („бели“ квадрати) и тъмни („черни“ квадрати). Шахматната дъска се поставя между състезателите по такъв начин, че квадратът в близкия десен ъгъл на състезателя да бъде бял.

2.2. В началото на партията единият от състезателите разполага с 16 светлооцветени фигури („белите“ фигури), а другият - с 16 тъмнооцветени фигури („черните“ фигури).
       Тези фигури са следните:
       - Един бял цар
       - Една бяла дама
       - Два бели топа
       - Два бели офицера
       - Два бели коня
       - Осем бели пешки
       - Един черен цар
       - Една черна дама
       - Два черни топа
       - Два черни офицера
       - Два черни коня
       - Осем черни пешки

2.3. Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната:

       2.3. Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната:

2.4. Осемте вертикални колони от квадрати се наричат „вертикали“. Осемте хоризонтални реда от квадрати се наричат „хоризонтали“. Правата линия от квадрати от един и същ цвят, които се докосват ъгъл до ъгъл, се нарича „диагонал“.

Член 3: Движение на фигурите

3.1. Не е позволено преместването на фигура на поле, заето от фигура от същия цвят. Ако фигура се премести на поле, заето от фигура на противника, последната се взима и се отстранява от шахматната дъска, като част от същия ход. Счита се, че фигура атакува фигура на противника, ако същата може да вземе на това поле, съгласно чл. 3.2 - 3.8.

Счита се, че фигура атакува поле, даже ако тази фигура не може да се премести до това поле, защото тогава би оставила или поставила “под шах” своя цар.

3.2. Офицерът може да се движи по всяко поле на диагонала, на който стои.
3.3. Топът може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала на който стои.

       3.3. Топът може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала на който стои. 1     3.3. Топът може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала на който стои. 2     3.3. Топът може да се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала на който стои. 3

3.4. Дамата може да се движи по всички полета по вертикала, хоризонтала или диагонала, на който стои.
3.5. Когато правят тези ходове, офицерът, топът и дамата не могат да прескачат фигури, разположени на пътя им.

3.6. Конят може да се движи до едно от полетата, разположени най-близо до полето на което стои, но не на същия хоризонтал, вертикал или диагонал.

3.7.  а. Пешката може да се движи напред към незаетото поле на същия вертикал непос-редствено пред нея, или
        b. при първия си ход, пешката може да се придвижи както в а; като алтернатива на това пешката може да се придвижи напред с две полета по същия вертикал, при условие че и двете са свободни, или
        c. пешката може да се придвижи на поле, заето от фигура на противника, диагонално пред нея на съседния вертикал, като взема тази фигура.
        d. Пешка, атакуваща поле, пресечено от пешка на противника, която се е придвижила напред с две полета за един ход от първоначалното си поле, може да вземе пешката на противника, все едно, че последната се е придвижила само с едно поле. Това може да стане само в хода непосредствено след подобно напредване и се нарича вземане „ан пасан“.
        e. Когато пешката достигне последния ред от стартовата си позиция, трябва да бъде заменена като част от този ход с нова дама, топ, офицер или кон от същия цвят. Изборът на състезателя не е ограничен по отношение на взетите преди това фигури. Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане“ и новата фигура влиза в игра незабавно.

       Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане“ и новата фигура влиза в игра незабавно.  1    Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане“ и новата фигура влиза в игра незабавно.     Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане“ и новата фигура влиза в игра незабавно.

3.8. a. Има два различни начина за придвижване на царя:

       - движи се на всяко съседно поле, което не е атакувано от една или   повече фигури на противника;      - „рокада“. Това е ход на царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета настрани към топа, след което топът се премества на полето, пресечено току-що от царя.


Преди дълга рокада на белите.
След дълга рокада на белите.

       Преди къса рокада на черните.                  След къса рокада на черните.

       Преди къса рокада на черните.| Преди къса рокада на белите.        > > >         След къса рокада на черните. | След къса рокада на белите.
       Преди къса рокада на белите.                    След къса рокада на белите.
 

       Преди дълга рокада на черните.                След дълга рокада на черните.

       Преди дълга рокада на черните.  | Преди дълга рокада на белите.          > > >        След дълга рокада на черните. | След дълга рокада на белите.
       Преди дълга рокада на белите.                  След дълга рокада на белите.

     (1) Правото на рокада е загубено:
          а. ако царят вече е извършил ход, или
          b. с топ, който вече е извършил ход.
     (2) Рокадата се възпрепятства временно:
          а. ако полето, на което стои царят, или полето, което трябва да пресече, или полето, което трябва да заеме, е атакувано от една или повече фигури на противника.
         b. ако има някаква фигура между царя и топа, с който трябва да се извърши ро-кадата.

3.9.
Царят се счита, че е “под шах“, ако е под атака на една или повече фигури на противника, даже ако тези фигури не могат да бъдат преместени, защото те на свой ред биха поставили своя цар “под шах”. Никоя фигура не може да бъде премествана по начин, който би поставил собствения цар “под шах”, както и по начин, който би оставил собствения цар “под шах”.

Съдържание:

Правилник на шахматната игра- Част Първа
Правилник на шахматната игра- Част Втора
Правилник на шахматната игра- Част Трета
Правилник на шахматната игра- Част Четвърта
Правилник на шахматната игра- Част Пета


Коментирай свободно: