Правилник на шахматната игра- Част Пета

- Секция Игри

C. Блиц

C1. „Блиц партия“ е тази, при която всички ходове трябва да се направят във фиксирано време по-малко от 15 минути за всеки състезател; или при която сумата от основното време плюс 60 пъти допълнителното време е по-малка от 15 минути.

C2. Играта се ръководи от Правилата за ускорен шах съгласно приложение B, с изключение, ако са отменени от следните Правила за блиц. Чл. 10.2 и B6 не се прилагат.

C3.  Неправилен ход е завършен, когато е стартиран часовника на противника. Противникът има право да направи рекламация за победа, преди да изиграе собствения си ход. Обаче, ако противникът не е в състояние да матира състезателя посредством всяка серия от правомерни ходове, дори с най-неумела контра игра, тогава той има право да направи рекламация за реми преди да изиграе собствения си ход. Неправилен ход не може да се коригира, след като противникът е изиграл собствения си ход.

D. Завършване при ускорен шах без присъствие на съдия на мястото на   състезанието

D1. Когато партиите се играят, съгласно чл. 10 (Финал с бърза игра), състезател може да иска реми, когато остават по-малко от две минути на часовника му и преди падане на флагчето му. Това приключва партията. Той може да направи това искане въз основа на това, че:
       а. противникът му не може да спечели с нормални средства, и/или
       b. противникът не прави усилия да спечели с нормални средства.

При а състезателят трябва да запише крайната позиция и противникът му да удостовери това. При b състезателят трябва да запише крайната позиция и да предаде попълнената с всички данни бланка преди прекратяване на играта. Противникът удостоверява бланката и крайната позиция. Рекламацията се отнася към някой съдия, чието решение е окончателно.

E. Алгебрична нотация

ФИДЕ признава за своите турнири и мачове само един вид шахматна нотация - алгебричната система и препоръчва използването на този вид шахматна нотация за шахматната литература и периодика. Бланки, в които е използвана нотация, различна от алгебричната система, не могат да бъдат използвани като доказателство в случаи, в които бланката на състезателя обикновено се използва за тази цел. Съдия, който забележи, че даден състезател използва нотация, различна от алгебричната система, трябва да предупреди състезателя относно горното изискване.

Описание на алгебричната нотация

Е1. В това описание, “фигура” означава всяка фигура освен пешка.

E2.
Всяка фигура е обозначена с първата (главна) буква от своето название. Например:
Ц = цар, Д = дама, Т = топ, О = офицер, К = кон.

E3. За първа буква от названието на дадена фигура всеки състезател може да използва първата буква на фигурата, която се използва в неговата страна. Например:? F = fou (??“офицер” на френски), L = loper (??”офицер” на холандски). В печатните публикации се препоръчва използването на фигурини при обозначаване на фигурите.

E4. Пешките не се обозначават посредством първата им буква, а се разпознават благодарение на отсъствието на такава буква. Например: e4, d4, a5.

E5. Осемте вертикала (от ляво на дясно за белите и от дясно на ляво за черните) са обозначени със съответните малки букви: a, b, c, d, e, f, g и h.

E6. Осемте хоризонтала (от долу на горе за белите и от горе на долу за черните) са номерирани както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Така в началната позиция белите фигури и пешки са разположени на първия и втория хоризонтал, а черните фигури и пешки  на осмия и седмия хоризонтал.

E7.
Като следствие от по-горните правила всяко едно от шестдесет и четирите полета на шахматната дъска се обозначава с единствена по рода си комбинация от букви и цифри.E8. Всеки ход на дадена фигура се обозначава посредством а) първата буква от назва-нието на въпросната фигура и b) полето на преместване. Между а) и b) не се поставя тире. Например: Oe5, Кf3, Тd1. При ход на пешките се обозначава само полето на преместване. Например: е4, d5, а5.

E9. Когато дадена фигура извършва вземане, знакът „х“ се вмъква между а) първата буква от названието на въпросната фигура и b) полето на преместване.
Например: Охе5, Кхf3, Тхd1.

Когато дадена пешка извършва вземане, трябва да се посочи вертикала, от който се е тръгнало, след това се слага “х”, и след това се обозначава полето на  преместване. Например: dхe5, gхf3, aхb5.

При вземане „ан пасан“ като поле на преместване се обозначава полето, на което окончателно се премества пешката, извършила вземането. След записа на хода се добавя „а.п.“. Например: ехd6 а.п.

E10. Ако две еднакви фигури могат да бъдат преместени на едно и също поле, фигурата, която се премества, се обозначава както следва:
       1. Ако двете фигури са разположени на един хоризонтал:
посредством
       а) първата буква от названието на фигурата,
       b) вертикала, от който тръгва и
       c) полето на преместване.
       2. Ако двете фигури са разположени на един вертикал:
посредством
       а) първата буква от названието на фигурата,
       b) хоризонтала, от който тръгва и
       c) полето на преместване.
       3. Ако фигурите са разположени на различни хоризонтали и вертикали, за предпо-читане е метод 1. При вземане между b) и c) се вмъква знакът „х“.

Примери:

- От два коня  на полето g1 и на полето e1  единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кgf3 или Кef3.
- От два коня  на полето g5 и на полето g1  единият от тях отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, К5f3 или К1f3.
- От два коня  на полето h2 и на полето d4  единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кhf3 или Кdf3.
- Ако преместването на полето f3 става с вземане на друга фигура, предишните примери се променят с вмъкването на по един знак „х“: 1) Кgxf3 или Кexf3, 2) К5xf3 или К1xf3, 3) Кhxf3 или Кdxf3.

E11. Ако две пешки могат да вземат една и съща фигура или пешка на противника, пешката, която извършва вземането, се обозначава посредством: а) буквата на вертикала, от който идва пешката, b) знака „х“, c) полето на преместване.

Пример: Ако две бели пешки се намират, съответно, на полетата с4 и е4, а на полето d5 се намира черна пешка или друга фигура, записът за хода на белите е cxd5 или exd5, в зависимост от това, кой от двата записа е подходящ в конкретния случай.

E12. При произвеждане на нова фигура се обозначава действителният ход на пешката, последван веднага от първата буква на новата фигура.
Пример: d8Д, f8К, b1О, g1Т.

E13. Предложение за реми се отбелязва с (=).
Основни съкращения:
0-0 рокада с топ на h1 или h8 (малка рокада)
0-0-0 рокада с топ на а1 или топ на а8 (голяма рокада)
х вземане
+ шах
++ или # мат
a.п. вземане „ан пасан“.

Примерна партия:
1. е4 е5 2. Кf3 Кf6 3. d4 exd4 4. e5 Кe4 5. Дxd4 d5 6. exd6 a.п. Кxd6 7. Оg5 Кc6 8. Дe3+ Оe7 9. Кbd2 O-O 10. O-O-O Тe8 11. Цb1 (=)

F. Правила за игра на незрящи лица и лица с увредено зрение

F1. Директорите на турнирите трябва да могат да адаптират следните правила към конкретните/местните условия. При състезания между зрящи състезатели и състезатели с увредено зрение (официално признати за незрящи) всеки един от състезателите може да изиска да се използуват две дъски, зрящият състезател да използва нормална дъска, състезателят с увредено зрение да използва специално конструирана дъска. Специалните дъски трябва да отговарят на следните условия:
а. най-малко 20 на 20 см;
b. черните квадрати леко повдигнати;
c. отвор за обезопасяване на всяко поле;
d. всяка фигура трябва да има приспособление за закачване, което да пасва на отвора за обезопасяване;
e. фигурите трябва да са с дизайн Стаунтон, като черните фигури са специално обозначени.

F2. Играта се ръководи от следните правила:

1. Ходовете се обявяват ясно, повтарят се от противника и се изпълняват на неговата дъска. При произвеждане на пешка състезателят трябва да обяви коя фигура е избрал. За да се направи съобщаването на ходовете възможно най-ясно, се предлагат следните наименования вместо съответните букви:
A-Anna
B-Bella
C-Cesar
D-David
E-Eva
F-Felix
G-Gustav
H-Hector
    Хоризонталите, от белите (б.пр. фигури) към черните, получават следната германска номерация:
1-eins
2-zwei
3-drei
4-vier
5-fuenf
6-sechs
7-sieben
8-acht
Дългата рокадата се обявява "Lange Rochade" (немското наименование за дълга рокада) и "Kurze Rochade" (немското наименование за къса рока).
Фигурите се наименуват по следния начин: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer.

2. На дъската на незрящия състезател фигура се счита за пипната, когато е извадена от отвора за обезопасяване.

3. Ход ще се счита за извършен, когато
а. при вземане, взетата фигура е махната от дъската на състезателя, който е на ход;
b. фигурата е поставена в друг отвор за обезопасяване;
c. ходът вече е оповестен.
Само след това се стартира часовника на противника.
Относно т. 2 и 3, за зрящия състезател са валидни нормалните правила.

4. Трябва да се допуска употребата на часовник, специално конструиран за лица с увредено зрение. Той трябва да включва следните характеристики:
а. Циферблат снабден с подсилени стрелки, които на всеки 5 минути се маркират от една точка, а на всеки 15 минути от две издадени точки.
b. Флагче, което лесно може да се усеща. Трябва да се внимава флагчето така да бъде поставено, че да позволява на състезателя да усеща минутната стрелка по време на последните 5 минути на всеки кръгъл час.

5. Състезателят с увредено зрение трябва да записва ходовете на партията си с Брайлова азбука или с обикновен запис или да записва ходовете на диктофон.

6. Езикова грешка при обявяване на ход трябва незабавно да бъде коригирана и преди да е стартиран часовника на противника.

7. Ако по време на партия на двете дъски се появят две различни позиции, те трябва да бъдат поправени със съдействието на контрольора и сверяване с резултатите на двамата състезатели. Ако резултатите на двамата състезатели съвпадат, състезателят, който е записал верния ход, но е направил погрешен ход, трябва да нагласи позицията си да съответства с ходовете на бланките.

8. Когато такива разлики се появят и двата резултата се различават, проследяват се ходовете до момента, където двата резултата съвпадат, като контрольорът трябва съответно да нагласи часовниците.

9. Незрящият състезател трябва да има право да използва помощник, който има право на някои или всички от следващите задължения:
а. да направи всеки ход на състезателя на дъската на противника.
b. да оповестява ходовете и на двамата състезатели.
c. да записва резултата на незрящия състезател и да стартира часовника на противника (като се има в предвид правило 3).
d. да информира незрящия състезател само при молба от негова страна за броя на извършените ходове и изразходваното време от двамата състезатели.
e. да прави рекламации в случаите, когато времето е превишено и да информира контрольора, когато зрящият състезател е докоснал някоя от фигурите си.
f. да извърши необходимите формалности при отлагане на партия. Ако незрящият състезател не използва помощник, зрящият състезател може да използва такъв, който да изпълнява задълженията, посочени в т. 9. а и b.

Съдържание:

Правилник на шахматната игра- Част Първа
Правилник на шахматната игра- Част Втора
Правилник на шахматната игра- Част Трета
Правилник на шахматната игра- Част Четвърта
Правилник на шахматната игра- Част Пета


Коментирай свободно: