Правилник на шахматната игра- Част Четвърта

- Секция Игри

Приложение
А. Отложени партии

А1. а. Ако партия не е завършила в определеното време за игра, съдията изисква от състе-зателя, който е на ход „да запише този ход“. Състезателят трябва да запише хода си с ясна и недвусмислена нотация в бланката си, да сложи бланката си и тази на противника в плик, да залепи плика и едва тогава да спре часовника си, без да пуска часовника на противника си. Докато спре часовниците, състезателят има право да промени записания си ход. Ако, след като е бил уведомен от съдията да запише хода си, състезателят направи ход на шахматната дъска, той трябва да запише този ход на бланката си като негов  “записан ход”.
      b. Състезател, който е на ход и отложи партията си преди края на времето за игра, се счита, че е записал хода си в номиналното време за края на кръга и времето, което му остава трябва да бъде записано по този начин.

А2. Следните данни трябва да се обозначат на плика:
      а. имената на състезателите,
      b. позицията непосредствено преди записания ход,
      c. времето, използвано от всеки състезател,
      d. името на състезателя, записал хода,
      e. номера на записания ход,
      f. предложение за реми, ако предложението е настоящо,
      g. дата, време и място на подновяване на партията.

А3. Съдията проверява точността на информацията върху плика и отговаря за съхранение-то му.

А4. Ако състезател предложи реми, след като противникът му е записал хода си, предло-жението е валидно, докато противникът го приеме или отхвърли съгласно чл. 9.1.

А5. Преди подновяването на партията, върху шахматната дъска се възстановява позицията в момента на записването на хода и времето, използвано от всеки състезател, когато е била отложена партията, се отбелязва върху часовниците.

А6. Ако преди възстановяване на партията се постигне съгласие за реми или ако един от състезателите уведоми съдията, че се предава, партията се приключва.

А7. Пликът се отваря само когато състезателят, който трябва да направи ход след записа-ния ход присъства.

А8. С изключение на случаите, споменати в чл. 6.10 и 9.6, партията се губи от състезател, който е записал ход
      а. неясно, или
      b. чието истинско значение не може да се установи или
      c. е неправилен.

А9. Ако в съгласуваното време за доиграване
      а. състезателят, който трябва да отговори на записания ход присъства, пликът се отва-ря, записаният ход се играе на дъската и се пуска часовника.
      b. състезателят, който трябва да отговори на записания ход не присъства, се пуска часовника му. При пристигането си, той може да спре часовника си и да повика съдията. Тогава се отваря плика и се изиграва записания ход на дъската. Тогава часовника му се пуска отново.
      c. състезателят, който е записал ход не присъства, противникът му има право да запише отговора си на бланката, да запечата бланката в нов плик, да спре часовника си и да пусне часовника на отсъстващия противник, вместо да направи отговора си по нормален начин. Ако е така, пликът се предава на съдията за съхранение и се отваря при пристигане на липсващия противник.

А10. Партия се губи от състезател, който пристигне с повече от един час закъснение за доиграване на отложена партия (освен ако няма друго решение, съгласно правилата на турнира или съдията). Независимо от това, ако закъснелият състезател е този, който е записал хода си, партията се решава по друг начин, ако:
       а. отсъстващият състезател е спечелил партия, поради факта, че записаният ход е ма-тиране, или
       b. отсъстващият състезател е направил реми, поради факта, че записаният ход е пат или позиция, описана в чл. 9.6 е възникнала на шахматната дъска, или
       c. отсъстващият състезател на шахматната дъска е загубил партията съгласно чл. 6.10.

А11. а. Ако пликът със записания ход изчезне, партията продължава от позицията с пока-занията на часовниците, записани по време на отлагането. Ако не може да се възстанови времето, използвано от всеки състезател, съдията трябва отново да нагласи часовниците. Състезателят прави хода, който той твърди, че е „записал”.
        b. Ако е невъзможно да се възстанови позицията, партията се анулира и трябва да се играе нова партия.

А12. Ако при възстановяване на партия, някой от състезателите посочи преди да направи първия си ход, че използваното време е неправилно посочено на някой от часовниците, грешката трябва да бъде коригирана. Ако грешката не е установена, партията продължава без корекция, освен ако съдията счете, че последствията ще бъдат много тежки.

А13. Продължителността на всяка възстановена сесия се контролира от същия съдия чрез неговия часовник. Времето на старта и на финала се обявяват предварително.

B. Ускорен шах

B1. Партия „ускорен шах“ е тази, при която всички ходове трябва да се направят във фиксирано време от 15 до 60 минути за всеки състезател; или при която сумата от основното време плюс 60 пъти допълнителното време е от 15 до 60 минути.

B2. Играта се ръководи от Правилата по шахмат на ФИДЕ, освен ако не са отменени от следните Правила на ускорения шах:

B3. Състезателите не са задължени да записват ходовете.

B4. След като един състезател е направил три хода, не може да се прави рекламация за неправилно поставяне на фигура, ориентиране на шахматната дъска или нагласяване на часовника. В случаите, когато са разменени местата на царя и дамата, не се позволява рокада с този цар.

B5. Съдията може да направи разпоредби по чл. 4 (Изпълнение на ходовете) само ако то-ва се изиска от единия или от двамата състезатели.

B6. Неправомерен ход се счита за завършен, след като часовникът на противника е пус-нат. В този случай, опонентът има право да рекламира неправомерен ход преди да е извършил своя ход. Съдията се намесва само след направена рекламация. Независимо от това, ако и двата царя са под шах или произвеждането на пешка не е завършено, съдията трябва да се намеси, по възможност.

B7. Флагчето се счита за паднало, когато състезател е направил правомерна рекламация за това. Съдията трябва да се въздържа да сигнализира падането на флагчето.

B8. Искане за победа по време става, когато рекламиращият спре и двата часовника и уведоми съдията. За да бъде искането успешно, флагчето на рекламиращия трябва да е издигнато, а на противника да е паднало след спиране на часовниците.

B9.  Ако паднат и двете флагчета, партията е реми.

Съдържание:

Правилник на шахматната игра- Част Първа
Правилник на шахматната игра- Част Втора
Правилник на шахматната игра- Част Трета
Правилник на шахматната игра- Част Четвърта
Правилник на шахматната игра- Част Пета


Коментирай свободно: