Повдигане на кибритени клечки

- Секция Любопитно

Повдигане на кибритени клечки

С помощта на въздух лежащите върху масата кибритени клечки могат много лесно да се поста­вят в кутията. Захапи капака на кутията и се надвеси над клеч­ките. Когато поемаш дълбоко въздух, клечките могат да се вдигнат и ще останат залепени под капака, докато ги положиш в кутията.
 
При дълбокото вдишване възду­хът в капака на кибритената кутия се разрежда. От долната страна на капака обаче, т. е. вън от него, атмосферното наляга­не е нормално.
 
При това поло­жение — отдолу нормално, а отгоре по-ниско налягане клечките се оказват притисна­ти към долния отвор на капака. По този начин може да се пов­дигне и една единствена клечка, стига въздухът да се изсмуква достатъчно силно.


Коментирай свободно: