ОТДЕЛ КАФЯВИ ВОДОРАСЛИ - (Phaeophyta)

- Секция Биология

КАФЯВИ ВОДОРАСЛИОбщ външен отличителен белег на водораслите, които са включени в този отдел, е жълтеникавокафявата до тъмнокафявата им багра. Затова те се наричат кафяви водорасли.Познати са около 1400 вида кафяви водорасли. От тях само няколко се срещат в сладки води, всички останали са морски растения. Те са разпространени във всички морета и океани между Северния и Южния полюс, но най-добре растат и достигат най-големи размери в умерените и в студените им зони. Кафявите водорасли се заселват по подводните скали и камъни на различни дълбочини, но най-масово се развиват в крайбрежната ивица - оттам, където се разбиват вълните, докъм 6 - 15 м дълбочина, и на много места образуват ту просторни "ливади", ту безкрайни "труднопроходими храсталаци" и "цели гори".

Морските бури и урагани обаче често ги изтръгват оттам и теченията ги отнасят далече във вътрешността на моретата и океаните. Но те не загиват. Тези от тях, които имат по талуса си въздушни мехури, бързо излизат на повърхността и ако теченията ги отнесат в тихи води, продължават да живеят като свободно плаващи растения, образувайки понякога "плаващи ливади" върху огромни пространства. Такива струпвания се наблюдават в Саргасово море, откъдето идва и името му1 .Сред кафявите водорасли няма нито един едноклетъчен вид. Всички са многоклетъчни организми. По размери те са твърде различни - от невидими или едва видими с просто око до гигантски форми, дълги до 60 м. Някои от тях с лентовидните си талуси, извиващи се като истински змии по морските вълни, в миналото често разпалвали въображението на моряците и послужили за основа на безброй легенди "за морски змейове и дракони".Изключително разнообразен е и външният вид на талуса на кафявите водорасли - от прост нишковиден, корест или лентовиден до най-сложно разчленен. Понякога той изумително наподобява ту истински храст или откъсната клонка от широколистно дърво заедно с плодовете по нея, ту цяло дърво заедно с корените, стъблото и короната му.

Значението на кафявите водорасли за живота в моретата и океаните е Саргасум е името на род кафяви водорасли с твърде сложно разчленен едър талус, изумително наподобяващ клонка от широколистно дърво. Различни видове от него растат масово по западното крайбрежие на Африка и по източното крайбрежие на Америка. Оттам те често се откъсват, а теченията ги отнасят в Атлантическия океан и ги струпват в един район на изток от Антилските острови, където те продължават да растат. Тъкмо те са дали името Саргасово море на този район от океана.много голямо. Те осигуряват храна, подслон и място за размножаване на цялото крайбрежно животинско население.Извънредно голямо е също непосредственото стопанско значение на кафявите водорасли. Те са икономически най-важната група морски растения. Известно е, че още в древни времена някои от тях били използвани от народите, които населявали крайморските страни, за храна и за приготвяне на различни лекарства, а също като фураж и тор. Такова приложение кафявите водорасли имат и до днес. Сега обаче те се използват нашироко и в промишлеността. Всъщност вече почти няма промишлен клон, в който под една или друга форма да не се използват кафявите водорасли - от производство то на взривни вещества до приготвянето на сладолед.


Коментирай свободно: