Основните команди за работа с Гну/Линукс

- Секция Компютри

Основните командите ще бъдат изброени по- долу:

1. cal - Изведжа календар в текстов режим.
Пример: cal
2. cat – Извежда съдържанието на файл.
Пример: cat /etc/passwd
3. cd - Променя директория.
Пример: cd /etc/
4. ls – Извежда съдържание на директория.
Пример: ls
5. dir – Извежда съдържание на директория.
Пример: dir
6. rm – Изтрива файл или директория.
Пример за изтриване на файл: rm /tmp/file
Пример за изтриване на директория: rm -fr /tmp/
7. chgrp – Променя групата на файл или директория.
Пример: chgrp users Accessories/
8. chmod – Променя достъпа до файл или директория.
Пример: chmod 755 /tmp/tmp.txt
9. chown – Променя собственика на файл или директория.
Пример: chown user.users /tmp/tmp.txt
10. cp – Копира файл или директория където укаже съответния потребител.
Пример за копиране на файл: cp /etc/passwd /tmp/
Пример за копиране на директория: cp -R /etc/ /tmp/
11. date – Извежда или променя дата и час.
Пример за извеждане дата и час: date
Пример за промяна дата и час: date -s 12:30:00
12. df – Извежда запълненото и свободно място на вашата система.
Пример: df
13. man - Извежда документация за приложение
Пример: man rpm
14. rpm - RPM пакетен менаджер с който с който си инсталирате приложения със разширение *.rpm
Пример: rpm -ivh blaf.rpm
15. du – Извежда текущата големина на файл или директория.
Пример за извеждане текущане големина на файл: du -h /tmp/
Пример за извеждане текущане големина на директория: du -h /tmp/test.zip
16. echo – Извежда съобщение на екрана.
Пример: echo "Az izuchawam Linux i se gordeq s towa"
17. fdisk – Конзолен манипулатор на вашия твърд диск
Пример: fdisk -l /dev/hda
18. fdformat – Конзолно форматиране на дискети.
Пример: fdformat /dev/floppy
19. history – Конзолно извежда история на командите написани от Вас преди време.
Пример: history
20. hostname – Извежда или променя системното име.
Пример за извеждане на системно име: hostname
Пример за промяна на системно име: hostname linuxrulz
21. kill – Спира стартиран процес.
Пример: kill 1339
22. less – Извежда съдържанието на файл на страници.
Пример: less /etc/passwd
23. ln – Създава връзка м/у файлове или директории.
Пример:ln -s /etc/passwd /tmp/passwd
24. mkdir – Създава директория.
Пример: mkdir /tmp/testdir
25. more - Извежда съдържанието на файл на страници.
Пример: more /etc/passwd
26. mv – Премества файл или директория от едно място на друго.
Пример: mv /tmp/bla /tmp/testmv
27. pwd – Извежда текущата директория.
Пример: pwd
28. shutdown – Изключване или рестартиране на системата.
Пример за изключване на системата: shutdown -h now
Пример за рестартиране на системата: shutdown -r now
29. su – Променя текущия потребител с друг.
Пример: su root
30. tail – Извежда последните редове на файл.
Пример: tail /etc/passwd
31. head – Извежда началните редове на файл.
Пример: head /etc/passwd
32. time – Извежда ресурсите които изпълнява дадено приложение.
Пример: time cat /etc/passwd
33. uname – Извежда системна информация.
Пример: uname -a
34. useradd – Създава потребител.
Пример: useradd testuser
35. usermod – Модифицира потребител.
Пример: usermod testuser
36. userdel – Изтрива потребител.
Пример: userdel testuser passwd – Променя парола за съответе потребител
Пример: passwd user (на мястото на 'user' се пише потребителя на които искате да смените паролата)
37. who – Извежда всички активни потребители в системата.
Пример:who
38. uptime – Извежда времето от началното зареждане на операционната система.
Пример: uptime
39. ps – Извежда всички текущи процеси.
Пример: ps
40. reboot – Рестартиране на Вашата система.
Пример: reboot 
 


Коментирай свободно: