Основни понятия и история на мултимедията

- Секция Мултимедия

1.Увод в създаването на мултимедийни продукти
 
Мултимедията е една от най-интересните насоки на развитие на компютърната техника след появата на персоналните компютри. Доказателство за това са разнообразните CD и DVD дискове, приложни продукти, обучаващи и развлекателни програми. Световната мрежа Internet със своето многообразие и възможности за приложение генерира небивал разцвет от продукти – от електронна търговия, през видеоконференциите, разпознаването на глас, дизайн на Web страници, програми за обучение и развлечения и много други. Огромният интерес към мултимедията се дължи на факта, че тя обединява в себе си медии от най-различен вид в режим на диалог с потребителя. Този режим на обмен на информация между потребителя и програмата в мултимедия дава възможност за избор, прекъсване, повторение или промяна на хода на операциите.
 
Мултимедията е информационна среда, която обединява говор, текст, графика, звук, анимирани изображения и видео. Интегрирането на всички тези медии е възможно благодарение на развитието на компютърната техника. За развитието на мултимедията допринасят и многобройните професионални и непрофесионални софтуерни продукти. Само персоналният компютър може да създаде това обобщено представяне на всичката тази информация, което допринася за по-бързото възприемане от потребителя.
 
Мултимедията е интерактивна среда (диалогова среда), която представя богати възможности за визуализиране на голяма по обем информация, използваща хипервръзки. Хипервръзката по своята същност представлява електронен указател (препратка), помагаща да се премине от един файл, приложение, web-ресурс в друг такъв. Комбинацията между видео изображение, музика, текст, говор и анимация обогатяват възможностите за възприемане на информацията и човек може с по- малко усилия да възприеме по-голям обем от знания. Ето защо тя е подходяща за различните  видове презентации, обучения, реклами, приложения в шоу бизнеса ифилмовата индустрия. Създаването на мултимедийни приложения се постига с помощта на специализирани софтуерни продукти и технически средства.
 
В практическо приложение е известен един доста богат набор от мултимедиен софтуер, като: продуктите на Macromedia (Director X, и др.), Toolbook, BlackBoard, някои от продуктите на Adobe (Adobe Premiere) и др.
 
1.1.Основни понятия
 
Съществуват много определения за мултимедия: като метод за представяне на информация, като аудио-визулана среда, като виртуална среда, като изкуство и др.
 
МУЛТИМЕДИЯТА (от лат. multum - много и media - средства) представлява съвкупност от програмни и апаратни средства, информационни технологии, и творчески идеи за представяне на информацията във вид на еднородна среда, включваща в себе си текст, графика, звук, видео и интерактивност.
 
Тя не е свързана с програмен продукт, а със специфична технология, даваща
възможност компютърната информация да бъде представяна чрез звук, видео и
анимация като допълнение към традиционната медийна информация (текст, графики, изображения).
 
Мултимедията дава възможност за комбиниране на възможностите на телевизията с мощта на персоналните компютри. Крайният резултат са приложения, които са:
 
• ефективни - може да се замени информацията за четене с информация, която може да се види и чуе, какъвто е един видео клип;
 
• преки - може да се поднесе информацията като се използва най-добрата среда, например в приложение за обучение по чужд език може да се използват оригинални записи, за да се демонстрира произношение;
 
• персонални - може да се разработят приложения със собствена комбинация от елементи;
 
• интерактивни - може да се разреши на потребителите да комбинират потока на информацията. Мултимедийната система представлява системна архитектура, предназначена за използване на разнообразна медийна среда за съхраняване и представяне на информацията. Като едно от многобройните мултимедийните приложения може да се разглежда хипермедията и хипертекстът:
 
• хипертекстът представлява текст, който съдържа връзки към друг текст. Терминът е измислен от американеца Тед Нелсън през 1965 г. За разлика от нормалния текст, хипертекстът е обикновено нелинеен;
 
• хипермедията не е ограничена само до текст, а може да съдържа и други
типове медия: графика, изображения, както и звук и видео. Създател на този
термин също е Тед Нелсън.
 
1.2. Области на приложение на мултимедията

Мултимедийните приложения представляват приложения, които използват съвкупност от различни медийни източници: текст, графични изображения, звук, видео, анимация. Приложимостта на мултимедията е практически неограничена. Много от най- добрите приложения са създадени за нуждите на учебните цели. Учебната информация, представяна чрез мултимедия въздейства върху различни сензорни канали и се запомня по-лесно.
 
Научните изследвания показват, че при обучение само със звуци обучаващият усвоява 20% от поднесената информация. При ползване на звук и изображения при т.н. аудиовизуален подход процентът на усвоените знания нараства на 40%. А ако обучаващият се бъде мотивиран да извърши и определени действия, то усвояването достига 80-90%. Един мултимедиен персонален компютър, предлагащ възможност за работа с гореизброените медии е идеално средство за създаване на диалогова обучаваща система, която мотивира обучаващия се да извърши различни действия. Мултимедията намира широко приложение и в бизнеса.
 
Използването на
възможностите на мултимедията включва презентации, обучение, реклама, маркетинг, демонстрация на продукти, каталози и др. Масово се използва и в системите за обществено обслужване - музеи, изложби, библиотеки, летища и гари. С помощта на терминали може да се получи пълна информация за наличните експонати, фондове от книги, разписание на самолети и влакове.
 
Други примери за мултимедийни приложения са:
 
- цифрово видео редактиране и производство;
- електронни вестници/списания;
- игри;
- интерактивна телевизия;
- видео-конферентни връзки;
- виртуална реалност.


Коментирай свободно: