КОШЕР СИСТЕМА ДАДАН – БЛАТ - Особености на работата с Дадан-Блатовият кошер.

- Секция Биология

В началото на пчеларския сезон пчелните семейства в Дадан-Блатовите кошери, затоплени добре и осигурени с достатъчно хранителни запаси още при зазимяването, започват активна дейност. От особено значение за нормалното им развитие по-нататък е своевременното и правилно разширяване. При по-студено време - с изградени и по-тъмни пити с мед (медът се разпечатва и разпечатания участък се напръсква с топла вода), които се поставят до последните пити с пило. При трайно затопляне на времето - с изградени пити, които може да се поставят и в средата на пчелното гнездо; при топло време и обилно нектароотделяне в природата - с рамки с восъчни основи.
Когато силата на семействата достигне 11-12 междурамия при 12-рамковия кошер и 9-10 междурамия при 10-рамковия, се поставя допълнителната наставка - магазинът. В него може да се заредят изградени пити и рамки с восъчни основи през една. За по-бързо усвояване на магазинните пити, в тях се налива захарен разтвор или в средата на тази част от кошера се вдигат 1-2 плодникови пити с незапечатано пило.
По време на главна паша пчелите могат да запълнят магазинните пити с нектар за 5-6 дни. Тогава е необходимо да се постави празен магазин (с празни пити или рамки с восъчни основи за градеж) между плодника и пълния магазин. По този начин, от една страна, пчелите има къде да складират пренесения нектар, а от друга, медът в горния магазин узрява и може да се центрофугира.
При слаба паша на пчелните семейства, запълнили плодника, се поставя магазин, но не се зарежда с пълния набор от пити - обикновено 5-6 броя. След усвояване на предоставените магазинни пити се добавят останалите.
Когато пашата е слаба препоръчително е от силните пчелни семейства да се направят отводки. Целта е основните семейства да не изпаднат в роево състояние. Друг начин за предпазване на семействата от роене е от пчелните гнезда да се извадят 1-2 пити със запечатано пило и на тяхно място да се поставят восъчни основи за градеж или празни пити. Така се поддържа работното състояние на пчелите работнички - отделят восък, градят пити и отглеждат пило.
След приключване на последната главна паша магазините се свалят и на пчелните семейства се осигуряват благоприятни условия за отглеждане на повече пило -подбудително подхранване и достатъчно площ на пчелните майки за яйце снасяне.
Пчелните семейства, заселени в Дадан-Блатовите кошери се зазимяват съобразно силата им, т. е. пчелното гнездо се оформя с толкова пити колкото пчелите покриват добре. До последната пита се поставя преградна дъска, а пространството зад нея се запълва с изолационни материали.
Дадан-Блатовите кошери, освен за отглеждане на едно семейство, са пригодни за заселване на основно и помощно семейство. За целта е необходимо да се отдели част от кошера (за 3-4 пити) с преградна дъска и да се осигури допълнителен вход. Заселването на помощното семейство се прави в края на пчеларския сезон преди зазимяването. През зимата двете семейства се топлят взаимно и по-слабото (помощното) иззимува добре. На следващата година помощното семейство може да се използва по два начина:
- Когато основното семейство се развие достатъчно и запълни своето отделение от кошера, помощното се изважда в друг кошер. Така двете семейства се развиват по-нататък самостоятелно.
- Преди настъпване на главна паша, пчелната майка на помощното семейство се отнема, уеднаквява се миризмата на двете семейства и се изважда преградната дъска. Получава се едно силно семейство, на което веднага се поставя магазин.
Дадан-Блатовият кошер на 12 рамки може да се преустрои за отглеждане на две равностойни пчелни семейства. Плодникът се разделя с плътна преградна дъска на две отделения, на които се осигуряват отделни входове. Двете семейства се отглеждат самостоятелно до настъпване на първата главна паша за района. Тогава летящите пчели на семействата се обединяват в общ магазин. За целта под покривните дъски на двете пчелни гнезда се поставя ханеманова решетка и се уеднаквява миризмата. Седмица след обединяването се залага втори магазин. Резултатите от проучванията на доц. П. Ненчев от Тракийски университет, Стара Загора (Ненчев П., И.
Желязкова, 1993)показват, че пчелните семейства, заселени в преустроен 12-рамков Дадан-Блатов кошер, събират 2,0-2,7 пъти повече мед, изграждат 6-7 пъти повече пити, изразходват 2,0-2,3 пъти по-малко мед през зимния период, сравнено със семейства, отглеждани самостоятелно в кошер.


Коментирай свободно: