Бутилка-барометър

- Секция Любопитно

Бутилка-барометър

Опъни върху гърлото на бу­тилка за мляко или боза парче от скъсан балон, вържи го здра­во и залепи върху горната му повърхност сламка, като пред­варително подложиш на края на гърлото кибритена клечка.  Ба­рометърът е готов. Постави го на място, където температу­рата не се изменя, а около края на сламката закрепи малка скала с две означения за налягането, високо и ниско.
 
Измененията на атмосферното налягане предизвикват издигане или спускане на свободния край на сламката. При хубаво време атмосферното налягане се повишава, натиска опънатата гумена ципа навътре заедно със залепения край на сламката, а другият й край се повдига.
 
При понижава­не на атмосферното налягане гумената ципа се връща в първоначалното си поло­жение, а сламката показва долната част на скалата. По подобен начин в баромет­рите, които се продават, атмосферното налягане предизвиква задвижване на ка­пачето на херметична кутия, от която въздухът е изтеглен предварително. По­средством лостче и зъбен сектор това движение се предава на стрелка.


Коментирай свободно: